Utbildningsplan DI02

Välj startår
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Utbildningsplan: DI02
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten skall efter genomgången utbildning ha:
- goda färdigheter i programmering och systemutveckling för att självständigt kunna utveckla och underhålla säkra och användarvänliga applikationer
- goda kunskaper om operativsystem, nätverk och datasäkerhet för att kunna konstruera, bygga och underhålla nätverk
- tillräckliga kunskaper i matematik, speciellt diskret matematik, för att kunna förvärva fördjupade kunskaper inom datastrukturer och algoritmer, kodning, och datakommunikation.
- förvärvat färdigheter för att bidra i eller leda större projekt.
Detta medför att studenten under utbildningen utöver målen ovan skall tillägna sig:
- grundläggande kunskaper i ellära, elektronik och bakomliggande fysikaliska begrepp för att förstå och kunna felsöka maskinvaran i ett datorsystem eller ett nätverk
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
För att administrera ett företags nätverk krävs kunskap om nätoperativsystem, nätövervakning, installation och konfigurering av tillämpningsprogram. För drift, underhåll och vidareutveckling av datorsystem och intranät krävs kunskaper om multimedia, webb, datorpost, databaser, operativsystem, programmeringsmetoder och datakommunikation.

Utbildningen syftar till att ge förståelse för och insikt i företags och organisationers behov av modern och effektiv informationsteknik.

På Ingenjörshögskolan finns det god tillgång på PC- och UNIX-datorer samtliga anslutna till skolans lokala nät och Internet. Datormiljön tillåter därmed avancerad och djup utbildning inom olika delar av det omfångsrika IT-området.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan eventuellt förläggas till utländsk högskola.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
En mycket intressant och betydelsefull del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenten tilldelas eller söker själv ett fadderföretag och som sedan är ett stöd under utbildningen. Därigenom får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2 men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
Någon eller några kurser kan, beroende på tudentutbyte med utländska universitet,
ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Tentamen anordnas vid slutet av varje kurs eller delkurs och är i allmänhet skriftlig. I vissa fall ersätts eller kompletteras tentamen med inlämningsuppgifter eller annan form av redovisning.

På projektarbeten, laborationer, övnings- och inlämningsuppgifter ges endast betygen Godkänd och Underkänd om ej annat anges.

Två omtentamenstillfällen ges normalt under året. Betyg sätts på kurs eller del av kurs. Som betyg används något av uttrycken Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TDDA00:1Grundläggande diskret matematik D5AMatematik/Tillämpad matematik
TDIA00Datalogi och internetteknik5ADatateknik
TFDA00Teknisk fysik D5ATeknisk fysik
TLAA00Linjär algebra DEM5AMatematik/Tillämpad matematik
TADA00:1Matematisk analys D5AMatematik/Tillämpad matematik
TDGA00Digital och analog elektonikK7,5AElektroteknik
TPMA00:1Programmeringsmetoder5ADatateknik
TIMA01:1Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TPCA00:1PC-teknik5ADatateknik
TDNB00:1Datanät5BDatateknik
TOSB00Operativsystem5BDatateknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TMÖA00Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIFA02Informationskunskap, teknisk information5AInformatik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
TOAA00Objektorienterad analys och design5ADatateknik
År 3
TBTB02Databasteknik5BDatateknik
TOPB00Objektorienterad programmering5BDatateknik
TPÖC00:1Programmering i grafisk miljö5CDatateknik
TDSC00:1Distribuerade system5CDatateknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TDSA00:1Datasäkerhet5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TESC00:1Expertsystem5CDatateknik
TMUC00:1Multimedia5CDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TTMA00:1Diskret matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TTMC00:1Teknisk multimedia5CDatateknik
TTYA00Tyska5ATyska
TWSB03Webbspelsutveckling 15BDatateknik
BOSE620Webbspelsutveckling 25BDatateknik
TADA01:1Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform5ADatateknik
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TKTB00Kodningsteori5BMatematik/Tillämpad matematik
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TDDA00:1Grundläggande diskret matematik D5AMatematik/Tillämpad matematik
TDIA00Datalogi och internetteknik5ADatateknik
TFDA00Teknisk fysik D5ATeknisk fysik
TLAA00Linjär algebra DEM5AMatematik/Tillämpad matematik
TADA00:1Matematisk analys D5AMatematik/Tillämpad matematik
TDGA00Digital och analog elektonikK7,5AElektroteknik
TPMA00:1Programmeringsmetoder5ADatateknik
TIMA01:1Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TPCA00:1PC-teknik5ADatateknik
TDNB00:1Datanät5BDatateknik
TOSB00Operativsystem5BDatateknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TMÖA00Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIFA02Informationskunskap, teknisk information5AInformatik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
TOAA00Objektorienterad analys och design5ADatateknik
År 3
TBTB02Databasteknik5BDatateknik
TOPB00Objektorienterad programmering5BDatateknik
TPÖC00:1Programmering i grafisk miljö5CDatateknik
TDSC00:1Distribuerade system5CDatateknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TDSA00:1Datasäkerhet5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TESC00:1Expertsystem5CDatateknik
TMUC00:1Multimedia5CDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TTMA00:1Diskret matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TTMC00:1Teknisk multimedia5CDatateknik
TTYA00Tyska5ATyska
TWSB03Webbspelsutveckling 15BDatateknik
BOSE620Webbspelsutveckling 25BDatateknik
TADA01:1Animation som designmedel och konstnärlig uttrycksform5ADatateknik
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TKTB00Kodningsteori5BMatematik/Tillämpad matematik
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjörsexamen /Teknologie kandidat i Datateknik inriktning Informationsteknik.

Degree of Bachelor of Science in Computer Engineering/Degree of Bachelor of Science (With a major in Computer Engineering) Specialisation: Information Technology.

Kandidatexamen innebär minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Datateknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete.
För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 10 poäng vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Särskild behörighet för antagning till Högskoleingenjör/Teknologie Kandidat 120 p.
Standardbehörigheten E.3 och lägst betyget Godkänd/3 i:

· Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
· Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
· Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3.

Dispens medges från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från gamla gymnasieskolan (linjegymnasiet).

Ingenjörshögskolans normala behörighets- och förkunskapskrav gäller om ej annat anges.
Kurserna kan läsas som fristående kurser i mån av plats.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet eventuellt i samarbete med en lokal industri.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen.
6.3Frivillig praktik
För att erhålla examensbevis krävs åtta veckors godkänd teknisk arbetslivspraktik. Minst fyra veckor av praktikveckorna skall göras inom utbildningens ämnesområde. Praktiken skall genomföras utanför terminstid och är inte poänggivande. Varje praktik bör omfatta minst fyra veckor. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen.
6.4Arbetsområden efter examen
Dataingenjörsutbildningen är en förberedelse för varierande typer av arbetsuppgifter inom IT-området. IT-samordning, uppbyggnad, drift och vidareutveckling av företagets datorsystem, intranät och utbildning av dess användare är några exempel. Andra arbetsuppgifter kan omfatta anpassning av perifer utrustning till datorsystem, vilket erfordrar breda kunskaper om såväl maskin- som programvara.
6.5Studieuppehåll
6.6Påbyggnadsutbildning
I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi.
Dessutom ges på motsvarande sätt en magisterutbildning i Informatik.
6.7Ytterligare information
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Studievägledare John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag
Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66,
e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Studievägledare: Annika Edlund, tel. 036-15 75 98, tisdag, onsdag och torsdag, e-post annika.edlund@ing.hj.se
Programansvarig: Lars-Olof Petersson, tel. 036 -15 76 60,
e-post: lars-olof.petersson@ing.hj.se
Expeditionen: Tel. 036-15 77 00 vx, fax 036-10 05 98, e-post: info@ing.hj.se
Webb: http://www.ing.hj.se