Kursplan

Teknisk engelska  5 poäng
TENA02:2
Technical English

Nivå:A
Ämneskod:ENA
Utbildningsomr:HU

MÅL
Kursen avser att ge kunskaper i muntlig och skriftlig engelsk kommunikation av värde för ingenjören i arbetet och umgänget med engelsktalande.

KURSINNEHÅLL
- Skriftlig språkfärdighet
- Grammatik
- Muntlig språkfärdighet
- Textläsning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Undervisningen sker i form av lektioner, övningar och muntliga redovisningar. Närvaro är obligatorisk.

EXAMINATION
Tentamen och muntliga redovisningar 5 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturArticles from the internet, newspaper and journals
 Titel: MAKE NO MISTAKES
Författare: Hargevik & Hargevik
Förlag: Almqvist & Wiksell
ISBN 21-17768-6