Kursplan

Kodningsteori  5 poäng
TKTB00
Coding theory

Nivå:B
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge förståelse för kodningsteknikens möjligheter och begränsningar.

KURSINNEHÅLL
- Grundläggande begrepp såsom Hammingavstånd, generatormatriser och paritetscheckmatriser, binära linjära koder
- Några vanliga klasser av koder, inklusive cykliska koder

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Diskret matematik 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer

EXAMINATION
Tentamen 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare