Kursplan

Tyska  5 poäng
TTYA00
German

Nivå:A
Ämneskod:TYA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Att förbereda de studerande att möta yrkeslivets krav på kunskaper i tyska som allmänt affärsspråk.
Att öka de studerandes ordförråd och utveckla deras förmåga att kommunicera på tyska, allmänt och inom fackspråklig terminologi.
Att ge de studerande viss förtrogenhet med tyskspråkig skön- och facklitteratur.
Att utveckla de studerandes förmåga att på tyska redogöra för svenska förhållanden, allmänt och inom det fackspråkliga området.
Att ge de studerande insikt i realia och kulturella förhållanden samt interkulturella relationer.

KURSINNEHÅLL
- Grammatik
- Muntlig och skriftlig språkfärdighet
- Presentationer
- Telefonsamtal
- Realia
- Skönlitteratur

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav samt Tyska, lägst C-språk kurs B

UNDERVISNING
Momenten genomförs som lektioner med muntliga och skriftliga övningar och redovisningar i grupp och individuellt.

EXAMINATION
Muntliga och skriftliga uppgifter samt tentamen 5 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare