Kursplan

Webbspelsutveckling 1  5 poäng
TWSB03
Web game development

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna planera och skapa interaktiva miljöer som internetbaserade spel och andra komplexa applikationer samt kunna optimera och publicera desamma på webben. Den studerande ska även kunna tillämpa matematiska modeller för simulering av verkligheten.
Kursen ger också fördjupade kunskaper inom området vektor- och bitmapgrafik. Den studerande skall efter kursen även kunna föra en kreativ och konstruktiv dialog om spel och spelidéer.

KURSINNEHÅLL
Spelanalys
Planering och produktion av spel för internet
Interaktiv animation
Simulering
Programmering

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Programmeringsmetoder och Datanät samt gärna kunskaper inom ämnesområdena mediedatakunskap och datorgrafik.

UNDERVISNING
Genomförs som föreläsningar, laborationer och projektarbete.

EXAMINATION
Tentamen, 2p
Laborationer och projekt, 3p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare