Kursplan

Affärsredovisning  5 poäng
TARA10
Accounting

Nivå:A
Ämneskod:FÖA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper i redovisningsteori, affärsbokföring, räkenskaps-analys samt svensk och internationell redovis-ningspraxis. Efter kursen skall de studerande självständigt kunna kontera affärstransaktioner, upprätta bokslut och årsredovisning som upp-fyller kraven från svensk lagstiftning och praxis.

KURSINNEHÅLL
- Redovisningens historia
- Grundläggande redovisningsteori
- Affärsbokföring, bokslut och årsredovisning med beaktande av lagstiftning och god redovisningssed
- Grundl.räkenskapsanalys med redovisnings-baserade kapital- och resultatmått samt finansieringsanalys
- Internationell redovisningspraxis med inriktning mot EU-harmonisering
- Miljörapportering i årsredovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Kursen genomförs som föreläsningar, bokförings-övningar och datorlaboration. Vidare tillkommer ett proj.arbete som innebär att beskriva ett före-tags affärsredovisning och genomföra räkenskaps-analys för de senaste åren, dels ett praktikfall som innebär att bokföra affärstransaktioner och upp-rätta bokslut med årsredovisning som uppfyller god redovisningssed för ett fiktivt företag.

EXAMINATION
Tentamen 4 p, Praktikfallsredovisning 1 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. På praktikfallsredovisning ges betyget Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturFörfattare: Gröjer, J-E
Titel: GRUNDLÄGGANDE REDOVISNINGSTEORI.
Förlag: Studentlitteratur.
ISBN 91-44-42183-4.
 Författare: Johansson, Christer / Johansson, Rolf / Marton, Jab / Pautsch, Gunvor.
Titel: EXTERN REDOVISNING.
Förlag: Bonniers.
ISBN 91-622-6234-3.
KompeniumFörfattare: Laurelii, Göran.
Titel: Lektionsunderlag i affärsredovisning.
 Författare: Laurelii, Göran/Markulf; Bo.
Titel: Övningar med lösningar i affärsredovisning.
 Författare: Markulf, Bo
Titel: Praktikfall.