Kursplan

Organisation, ledning och förändring  5 poäng
TOFA01
Organization, management and change

Nivå:A
Ämneskod:FÖA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Målet är att ge grundläggande kunskaper inom organisationsteori, arbetspsykologi och ledarskap. Detta belyses ur ett system-, grupp- och individperspektiv. Kursen tar även upp de omvärldsförändringar som är en realitet idag och hur det påverkar individers arbetssituation och kraven på ledarskap.

KURSINNEHÅLL
- Organisationsteori och historik
- Systemkunskap och företagskultur
- Arbetspsykologi
- Kompetensbegreppet
- Ledarskap - utveckling av grupper och individer
- Förändringsarbete - att leda och driva förändringsarbete
- Förändring ur olika aktörers perspektiv
- Organisation och framtid

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Kursen genomförs i form av föreläsningar, obligatoriska övningar och projektarbete.

EXAMINATION
Tentamen 2 p
Praktikfall 3 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Betyg baseras på resultat på tentamen och praktikfall.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: HUR MODERNA ORGANISATIONER FUNGERAR.
Författare: Jacobsen, Dag, Thorsvik, Jan
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 91-44-02276-X