Kursplan

Ingenjörsmetodik 2  2,5 poäng
TIMA02:1
Engineering Methods 2

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Studenten ska utveckla sin förmåga att självständigt planera och genomföra ett arbete av utredande och undersökande karaktär och på detta sätt:
- öva förmågan att ta egna initiativ
- träna förmågan till helhetssyn
- utveckla kunskaper och färdigheter i att uttrycka sig i tal och skrift
- vidga allmänbildningen och kunskapen både inom och utanför det valda teknikområdet
- träna den analytiska förmågan
- ge träning i lärande grupp.

KURSINNEHÅLL
- Vetenskapliga metoder - analys , utveckling
- Muntlig framställning
- Skriftlig språkbehandling
- Skönlitteratur

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörigheteskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, fadderträffar, handledarträffar, seminarier, litteraturstudier och projektarbete. Som en röd tråd genom kursen går kontakterna med ett fadderföretag.

EXAMINATION
Examinationen sker vid handledarträff (H3) seminarie(S) och en rapport (R2).

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel SVENSKA SKRIVREGLER
Författare: Svenska språknämnden
ISBN: 47-04974-X
 Titel: PROCESSUTVECKLING, inspiration och metod
Författare: Tommy Carlsson
Webbaserad litteratur
KompeniumKompendium om rapportskrivning (utdelas separat)