Kursplan

Teknisk fysik 2  5 poäng
TTFA20
Applied physics 2

Nivå:A
Ämneskod:TKA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge fördjupade fysikkunskaper med särskild betoning på mättekniska tillämpningar och experimentell metodik.
Att praktiskt öva användningen av mätinstrument, givare för elektrisk mätning av fysikaliska storheter och datorbaserade mätsystem.
Att ge kunskaper om moderna verktyg för modellering och simulering

KURSINNEHÅLL
- Mättekniska system, insamling och bearbetning av mätdata, resultapresentation och felanalys
- Grundläggande mekanik och optik för mättekniska tillämpningar
- Mätning med analoga och digitala givare av exempelvis läge, hastighet, acceleration, töjning, tryck och temperatur
- Principer för mättekniskt utnyttjande av laser-, mikrovågs- och ultraljudsteknik
- Datorbaserade verktyg för modellering och simulering av dynamiska system.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Teknisk fysik D alt. E

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationer och laborationsförberedande föreläsningar är obligatoriska.

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och inlämningsuppgifter 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och inlämningsuppgifter betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare