Kursplan

Realtidsprogrammering  5 poäng
TRTB00
Real time and concurrent programming

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge:
- Kunskaper och färdigheter att programmera i form av parallella processer i högnivåspråk
- Förståelse för problemställningar, metoder och struktureringsmekanismer för realtids- och processprogrammering. Programmeringen syftar till att påverka en yttre miljö av sensorer och effektorer.

KURSINNEHÅLL
- Parallellt exekverande program
- Kommunikationsstrategier och synkroniseringsmekanismer för processinteraktion
- Händelsestyrda system, cyklisk aktivering av processer, problem och lösningsmetoder
- Programmeringsspråkskonstruktioner för parallell- och realtidshantering
- Resurshantering, specificering, verifikation och validering.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgångna kurser i Programmeringsmetoder 5 p,
Enchipsdatorer med tillämpningar 5 p alternativt PC-Teknik 5 p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 3 p.
Laborationer och projekt 2 p.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: Real-Time Systems and Programming Languages
Författare: Allan Burns and Andy Wellings
Förlag: Addison Wesley
ISBN: 0-201-72988-1