Kursplan

Examensarbete  10 poäng
TEXC00
Final Project Work

Nivå:C
Ämneskod:ÖÄA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ensam eller i grupp genomföra ett projekt inom respektive programs ämnesområde. Projektet kan omfatta konstruktions-, utrednings-, planerings-, projekteringsarbete eller liknande.
Examensarbetet avser att utveckla de studerandes förmåga att kritiskt använda den kunskap utbildningen givit.
Arbetet genomförs helst i nära samverkan med företag, organisationer eller myndigheter.

KURSINNEHÅLL
- Insamling och bearbetning av data
- Projektplanering
- Projektgenomförande
- Rapportskrivning
- Redovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Examensarbetet får påbörjas efter examinators godkännande

UNDERVISNING
Projekt

EXAMINATION
Projektrapport och presentation av projektrapport 10 p

BETYG
På examensarbetet ges endast betygen Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR