Kursplan

Kalkylering och internredovisning  5 poäng
TKIA00
Cost Accounting

Nivå:A
Ämneskod:FÖA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper i bokföring, kostnads-/intäktsanalys, produktkalkylering, budgetering och internredovisning med särskild inriktning mot små och medelstora företag. Kursen ger även kännedom om investeringskalkylering. Efter kursen skall de studerande självständigt kunna upprätta resultatplaner och produktkalkyler samt genomföra utvärdering i ett internredovisningssystem.

KURSINNEHÅLL
- Historisk utveckling och nutida kalkylpraxis
- Kostnads-/intäktsanalys och resultatanalys
- Produktkalkylering med bidrags-, påläggs- och aktivitetsbaserade modeller
- Budgetering och delegering av ekonomiskt ansvar
- Internredovisning och kontroll
- Internationell kalkylpraxis
- Kalkylpraxis i små företag
- Miljöfaktorers påverkan på kalkylerna
- Grundläggande bokföring

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Kursen genomförs som föreläsningar, räkneövningar, laborationer och projektarbete.
I kursen ingår dessutom obligatoriska workshop.

EXAMINATION
Tentamen 5 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DEN NYA EKONOMISTYRNINGEN
Författare: Ax, C & Kullvén, H. 2001
ISBN 91-47-04008-4.
 Titel: DEN NYA EKONOMISTYRNINGEN- Övningsbok
Författare: Ax, C & Kullvén, H 2001
ISBN 47 043 164