Kursplan

Expertsystem  5 poäng
TESC00:1
Expert systems

Nivå:C
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att
- Ge kunskaper om principerna för konstruktion av kunskapsbaserad expertsystem
- Orientera om olika typer av tillämpningar
- Informera om existerande expertsystem
- Redovisa tillgängliga språk och redskap för konstruktion av kunskapsbaserade expertsystem
- Öva förmågan att genomföra utvecklingsprojekt inom området

KURSINNEHÅLL
- Metodik för utveckling av kunskapssystem
- Kunskapsinsamling
- Val av språk och redskap
- Uppbyggnad av kunskapsbaser
- Kännedom om befintliga system
- Utvecklingstendenser
- Industriella tillämpningar

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Databaser 5p/ Systemutveckling 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer, projekt

EXAMINATION
Tentamen 3p
Laborationer och projekt 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslittertur meddelas senare