Kursplan

Multimedia  5 poäng
TMUC00:1
Multimedia

Nivå:C
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge fördjupade kunskaper i medieteknik och multimediasystem, dess uppbyggnad och användning.

KURSINNEHÅLL
- Människa-dator interaktion
- Digital audio och video, animering
- Kommunikationsprinciper
- Maskin- och programvara
- Kameror, mikrofoner
- Bildbehandling
- Multimediaproduktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgångna kurser i Operativsystem 5 p, Datanät 5 p, Programmeringsmetoder 5 p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 2 p
Laborationer och projekt 3 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet användes betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare