Kursplan

Datastrukturer och algoritmer  5 poäng
TDSB03
Data Structures and Algorithms

Nivå:B
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Efter kursen skall den studerande känna till datalogins mest vanligt förekommande datastrukturer och de algoritmer som manipulerar dessa. Den studerande skall kunna förklara hur algoritmerna fungerar, kunna beräkna deras komplexitetsegenskaper, kunna implementera dem i C++, samt kunna använda dem i praktiska problem.

KURSINNEHÅLL
Komplexitetsanalys och algoritmer som manipulerar:
- vektorer
- länkade listor
- köer
- träd
- grafer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande diskret matematik 5 p eller motsvarande
Programmeringsmetoder 5 p eller motsvarande
programmeringskunskaper i C++

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 3 p.
Laborationer och projekt 2 p.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DATA STRUCTURES AND ALGORITHM ANALYSIS IN C++, 2/E
Författare:
Förlag:
ISBN: 0-201-36122-1