Kursplan

Datasäkerhet  5 poäng
TDSA00:1
Information security

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge kunskaper om hur man arbetar strukturerat med informationssäkerhet, hur man gör bedömningar av sårbarhet och hot i en given situation samt hur man anger innehållet i en skyddsplan och gör en enkel utvärdering av skyddsprodukter.

KURSINNEHÅLL
- Analys
- Tillgänglighet
- Identitetsverifiering
- Behörighetskontroll
- Kryptering

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet för högskolestudier

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och projekt

EXAMINATION
Tentamen 3p
Projekt 2p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.