Kursplan

Digital och analog elektonikK  7,5 poäng
TDGA00
Digital and analogue electronics

Nivå:A
Ämneskod:ETA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper i analog elektronik samt om strukturerade metoder för analys och konstruktion av digitala kretsar och system.

KURSINNEHÅLL
- Instrumentkännedom
- Komponenter
- Simuleringsprogram
- Dioder, transistorer
- OP grundläggande
- Optoelektronik
- Frekvensberoende grunder
- Talsystem och koder
- Binär aritmetik
- Grindar
- Logisk algebra
- Analys och konstruktion av kombinatoriska nät
- Kombinatoriska kretsar
- Klockade vippor
- Analys och syntes av sekvensnät
- Sekvenskretsar
- Programmerbara logiska kretsar
- Logikfamiljer
- A/D- och D/A- omvandlare
- Minnen

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 5p
Laborationer och projekt 2,5p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturLionel Warnes. 1998. Electronic and Electrical Engineering.. Macmillan. 0-333-74311-3