Kursplan

Diskret matematik  5 poäng
TTMA00:1
Discrete mathematics

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge förtrogenhet med begrepp och metoder inom diskret matematik och med datoralgebra samt förståelse för tillämpningar inom IT-området.

KURSINNEHÅLL
- Kombinatorik med genererande funktioner och differensekvationer
- Satslogik och predikatlogik
- Logisk inferens
- Grafteori, inklusive optimering i viktade grafer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer

EXAMINATION
Tentamen 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: DISCRETE AND COMBINATORIAL MATHEMATICS 4th ED
Författare: Ralph p. Grimaldi
Förlag:Addison Wesley
ISBN:0-201-30424-4
 Title: MATHEMATICS HANDBOOK FOR SCIENCE AND ENGINEERING
Författare: Lennart Råde, Bertil Westergren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9144008392