Kursplan

Linjär algebra DEM  5 poäng
TLAA00
Linear algebra.

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att presentera idéer och metoder för lösning av problem som kan formuleras i linjära ekvationssystem samt ge en grund för hur den linjära algebran kan användas i tillämpningar som ett kraftfullt modellerings- och beräkningsinstrument.

KURSINNEHÅLL
- Linjära ekvationssystem
- Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
- Matrisalgebra och determinanter
- Linjära avbildningar
- Egenvärden och egenvektorer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Behörighetskrav E.3 alt. G.1 samt genomgången kurs i Grundläggande naturveten-
skap 1, 10 p

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer med MATLAB eller likvärdigt

EXAMINATION
Examination 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: LINJÄR ALGEBRA
Författare: Gunnar Sparr
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 91-44-19752-7
 Titel: ÖVNINGAR I LINJÄR ALGEBRA
Säljes av ING