Kursplan

Teknisk multimedia  5 poäng
TTMC00:1
Technical multimedia

Nivå:C
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge fördjupad förståelse för hur de olika delarna i multimediasystem fungerar.

KURSINNEHÅLL
- Ljud, bild- och videokompression
- 3D grafik
- Programmeringsteknik

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Datanät 5p, PC-teknik 2,5p, Programmeringsmetoder 5p.

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen, 2p
Laborationer och projekt, 3p

BETYG
Betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. På laborationer och projekt ges endast betygen Godkänd och Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare