Kursplan

Ingenjörsmetodik 1  2,5 poäng
TIMA01:1
Engineering Methods 1

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Studenten ska utveckla sin förmåga att självständigt planera och genomföra ett arbete av utredande och undersökande karaktär och på detta sätt:
- öva förmågan att ta egna initiativ
- träna förmågan till helhetssyn
- utveckla kunskaper och färdigheter i att uttrycka sig
i tal och skrift
- vidga allmänbildningen och kunskapen både inom
och utanför det valda teknikområdet
- träna den analytiska förmågan
- ge träning i lärande grupp

KURSINNEHÅLL
- Introduktion
- Planering och genomförande av
fadderföretagskontakterna
- Skriftlig språkbehandling
- Skönlitteratur
- Processkunskap

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, fadderträffar, handledarträffar, litteraturstudier och projektarbete. Som en röd tråd genom kursen går kontakterna med ett fadderföretag.

EXAMINATION
Examinationen sker vid två handledarträffar (H1, H2) och en rapport (R1).

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: PROCESSUTVECKLING, inspiration och metod
Författare: Tommy Carlsson
ISBN: 91-630-8771-5 UTGÅR
 Titel: SVENSKA SKRIVREGLER
Författare: Svenska språknämnden
ISBN: 47-04974-X
KompeniumKompendium om rapportskrivning (utdelas separat)