Kursplan

Informationskunskap, teknisk information  5 poäng
TIFA02
Information Science

Nivå:A
Ämneskod:IKA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen syftar till att ge studenterna fördjupade teoretiska och praktiska kunskaper inom området kommunikation och information, med speciellt tillämpningsområde 'teknisk information'.

KURSINNEHÅLL
Introduktion
- Definitioner av begrepp och termer
- Samspelet människa-produkt-information
Teori
- Användarorienterade utvecklingsprocesser inkl målgruppsanalys och utvärderingsmetodik
- Kommunikationsvetenskap-/teori
- Kognitionspsykologi
- Text, bild och samspelet mellan ord och bild i teknisk information
- Teknisk information i ett pedagogiskt perspektiv
- Dokumentationstekniska standarder
Övningar
Projektarbete
- Projektarbetet syftar till att omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiskt arbete genom att producera eget, specificerat informationsmaterial

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar och av grupphandledning.

EXAMINATION
Tentamen 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: ANVÄNDARCENTRERAD SYSTEMDESIGN
Författare: Jan Gulliksen och Bengt Göransson
Förlag: Studentlitteratur
ISBN 91-44-02029-5