Utbildningsplan EM04

Välj startår
2003
2004
Utbildningsplan: EM04
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten skall efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i produktutveckling med prototypframtagning och därigenom självständigt kunna utveckla och testa mindre konstruktioner, samt bidra i eller leda större projekt. Detta medför att studenten under utbildningen utöver de generella målen skall tillägna sig:
- grundläggande kunskaper i ellära, elektronik, reglerteknik och bakomliggande fysikaliska begrepp.
- tillräckliga kunskaper i matematik för att kunna förvärva fördjupade kunskaper inom ovanstående områden.
- goda kunskaper i mikroprocessorer och andra programmerbara komponenter beträffande programmering och arkitektur.
- grundläggande färdigheter i CAD.
- den allmänna kännedom om komponenter, elektronikbyggsätt, datakommunikation och elektromagnetiska störningar som krävs för att kunna konstruera ett komplett system.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Inriktningen Mikrodatorsystem är en utbildning som ger kompetens i konstruktion och produktion av produkter innehållande inbyggda dator- och elektroniksystem. Exempel på sådana produkter är vitvaror, gräsklippare, låsningsfria bilbromsar etc.

Industrin behöver kompetenta ingenjörer som har en helhetssyn på konstruktion för produktion, med känsla för nya byggsätt och med hänsyn till miljö och ekonomi. Utbildningen tar fasta på detta och att konstruktörsarbete är krävande med korta tidsramar och höga krav på produktens tillförlitlighet. Att arbeta med datorbaserade konstruktörsverktyg är därför en nödvändighet och det krävs också en gedigen teknisk plattform av kunnande, baserad på studier i ämnen som datalogi, programmeringsmetoder, informationsteknik (IT), integrerade kretsar, mekatronik och systemkonstruktion.

Studenten blir förberedd för den industriella verkligheten genom projektarbeten i team, språklig träning, studier i ekonomi och ledarskap.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan förläggas till utländsk högskola eller universitet.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
Kursen Ingenjörsmetodik går som en röd tråd genom utbildningen. Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet är att studenten skall få inblick i och förståelse för ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av Ingenjörsmetodiken innebär att studenten tilldelas eller söker ett fadderföretag. Genom kontakterna med fadderföretaget får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop och möjligheter att i företagsanknutna projekt reflektera över det teoretiska utbildningsinnehållet utifrån ett verkligt helhetsperspektiv. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2. Fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Under varje läsperiod (ca 10 veckor) läses normalt två 5-poängskurser parallellt. Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Exempel på examinationsformer är skriftlig tentamen eller projektredovisning. Kontinuerlig examination kan också ske. Förutom godkända tentamina krävs också genomförda och redovisade övriga kursmoment såsom laborationer, övningsuppgifter, seminarier och grupparbeten. Hur respektive kurs examineras framgår av kursplanen.

I de enskilda kurserna ges normalt betygen: Underkänd, Godkänd (3), Icke utan berömd godkänd (4) och Med beröm godkänd (5).

Tentamenstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året. Omtentamenstillfällen anordnas för studenter som fått underkänt. Under vissa förutsättningar finns det även möjlighet att tentera om en redan godkänd kurs för högre betyg, s k plussning.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TDEA04Teknisk fysik DE5ATeknisk fysik
TEGA04Elektronikens grunder5AElektronik
TMAA04Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TPMA00:2Programmeringsmetoder5ADatateknik
TDGA04Digital elektronik2,5AElektroteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TASA04Tillämpad analys och Statistik5AMatematik/Tillämpad matematik
TEKA04Elektronikkonstruktion2,5AElektroteknik
TIMA01:1Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TAEA05Analog elektronik5AElektroteknik
TTTA01:1Transformteori5AMatematik/Tillämpad matematik
TIMA02:2Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TKTA05Kretsteori5AElektroteknik
TMÖA00:1Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TREB00:1Reglerteknik5BElektroteknik
TECB01:3Enchipsdatorer med tillämpningar5BElektroteknik
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TDKB06Digitalkonstruktion5BElektroteknik
TSYC06Systemkonstruktion5CElektroteknik
TTEB06Telematik5BElektroteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TMEC06Mekatronik5CElektroteknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TFUB05Forsknings- och utredningsmetodik5BÖvriga ämnen
TMTA11Materialteknik5AMaterialteknik
TPCA00:4PC-teknik5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00:1Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TMAC02:2Mikrodatorarkitektur5CElektroteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
TSBC00:1Digital signalbehandling5CElektroteknik
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TEGA04Elektronikens grunder5AElektronik
TMAA04Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TDGA04Digital elektronik2,5AElektroteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TASA04Tillämpad analys och Statistik5AMatematik/Tillämpad matematik
TEKA04Elektronikkonstruktion2,5AElektroteknik
År 2
TAEA05Analog elektronik5AElektroteknik
TKTA05Kretsteori5AElektroteknik
TREB00:1Reglerteknik5BElektroteknik
TECB01:3Enchipsdatorer med tillämpningar5BElektroteknik
År 3
TDKB06Digitalkonstruktion5BElektroteknik
TSYC06Systemkonstruktion5CElektroteknik
TTEB06Telematik5BElektroteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TMEC06Mekatronik5CElektroteknik
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TFUB05Forsknings- och utredningsmetodik5BÖvriga ämnen
TMTA11Materialteknik5AMaterialteknik
TPCA00:4PC-teknik5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00:1Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TMAC02:2Mikrodatorarkitektur5CElektroteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
TSBC00:1Digital signalbehandling5CElektroteknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjör inom teknikområdet Elektronik med inriktning Mikrodatorsystem.
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering, Specialisation Micro Computer System.

Teknologie kandidatexamen i Elektroteknik med inriktning Mikrodatorsystem.
Degree of Bachelor or Science (With a major in Electrical Engineering), Specialisation: Micro Computer Systems.

För en kandidatexamen fordras minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Elektroteknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete, samt 10 poäng matematik.

För att erhålla högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen med vald inriktning skall de obligatoriska kurserna samt valbara kurser vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i:

·Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
.Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
·Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3.

Dispens medges från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från linjegymnasiet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, behandlar och redovisar en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen tillämpas. Examensarbetet görs normalt under utbildningens sista termin och företrädesvis på eller i nära samarbete med ett företag/organisation. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet, eventuellt i samarbete med det lokala näringslivet i landet.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan har ett 50-tal partneruniversitet i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien och deltar i utbytesprogram som Sokrates, Nordplus, Tempus och Linnaeus-Palme.
Det finns möjligheter att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen efter samråd med programansvarig.
6.3Frivillig praktik
Genomförd frivillig praktik på minst 8 veckor registreras och förs in på examensbeviset, men är inte poänggivande. Varje praktikperiod bör omfatta minst 4 veckor. Minst 4 av veckorna ska göras inom utbildningens ämnesområde. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik.
6.4Arbetsområden efter examen
Produkter och system baseras idag oftast på datorer eller mikroprocessorer, med anknytning till mekatronik (elektronik och mekanik), varför utbildningen leder till en mängd olika arbetsuppgifter. Några exempel är konstruktör (produkter/system med användning av CAD-verktyg), test- eller mätingenjör, konstruktör (produktionsutrustning), projektledare, serviceingenjör samt försäljare av avancerad teknisk utrustning.
6.5Studieuppehåll
Den studerande som fått studieuppehåll beviljat har rätt att återuppta studierna så snart som möjligt med hänsyn till tillgängliga resurser och övriga förhållanden på utbildningsprogrammet. Ansökan om studieuppehåll görs skriftligt till Ingenjörshögskolan i Jönköping. Den som har studieuppehåll ska meddela Ingenjörshögskolan om sina planer för kommande studietermin. Studieuppehåll beviljas för viss tid antingen p g a tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst, graviditet, omvårdnadsansvar etc.) eller p g a särskilda skäl.
6.6Påbyggnadsutbildning
Utbildningen kan ge behörighet till följande påbyggnadsutbildningar vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.

Teknologie magisterutbildning: Inbyggda elektronik- och datorsystem 60p, 121-180p.

Magisterutbildning med ämnesbredd: Projektledning - tekniska projekt 40p.

I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi.
6.7Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webbplats: http://www.ing.hj.se
Utdrag ur högskolelagen, 1 kap, 9 §
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utdrag ur högskoleförordningen, bilaga2, pkt 15.
Omfattning
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha
-tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
-förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,
-förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.