Kursplan

Test- och mätteknik  5 poäng
TTMB00:1
Measurement technology

Nivå:B
Ämneskod:ETA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge kunskap om insamling, behandling och presentation av mätdata samt förtrogenhet med metoder för test av elektronik.

KURSINNEHÅLL
- Analoga och digitala mätningar
- Test av analoga och digitala konstruktioner
- Virtuella instrument
- Grafiska programmeringsspråk

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgångna kurser i Digital elektronik 2,5p, Elektronikens grunder 5p, Programmeringsmetoder 5p eller motsvarande

UNDERVISNING
Föreläsningar och laborationer

EXAMINATION
Laborationer och projekt 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare