Kursplan

Mikrodatorarkitektur  5 poäng
TMAC02:2
Microcomputer Architecture

Nivå:C
Ämneskod:ETA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge en fördjupning inom området mikrodatorers uppbyggnad.

KURSINNEHÅLL
- von Neuman datorn
- Minneshierarkier
- Pipelining och superskalära datorer
- RISC / CISC
- Signalprocessorer
- Teknologier för processorer och minnen

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Digitalkonstruktion 5 p

UNDERVISNING
Föreläsningar, laborationer och projekt

EXAMINATION
Tentamen 3 p
Laborationer 1p
Projekt 1 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer och projekt betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: COMPUTER ORGANIZATION AND DESIGN, Third edition
Författare: Patterson David A./Hennessy, John L.
Förlag: Elsevier, USA, 2004
ISBN: 1-55860-604-1