Utbildningsplan EM03

Välj startår
2003
2004
Utbildningsplan: EM03
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten skall efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i produktutveckling med prototypframtagning och därigenom självständigt kunna utveckla och testa mindre konstruktioner, samt bidra i eller leda större projekt. Detta medför att studenten under utbildningen utöver de generella målen skall tillägna sig:
- grundläggande kunskaper i ellära, elektronik, reglerteknik och bakomliggande fysikaliska begrepp.
- tillräckliga kunskaper i matematik för att kunna förvärva fördjupade kunskaper inom ovanstående områden.
- goda kunskaper i mikroprocessorer och andra programmerbara komponenter beträffande programmering och arkitektur.
- grundläggande färdigheter i CAD.
- den allmänna kännedom om komponenter, elektronikbyggsätt, datakommunikation och elektromagnetiska störningar som krävs för att kunna konstruera ett komplett system.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Inriktningen Mikrodatorsystem är en utbildning som ger kompetens i konstruktion och produktion av produkter innehållande inbyggda dator- och elektroniksystem. Exempel på sådana produkter är vitvaror, gräsklippare, låsningsfria bilbromsar etc.

Industrin behöver kompetenta ingenjörer som har en helhetssyn på konstruktion för produktion, med känsla för nya byggsätt och med hänsyn till miljö och ekonomi. Utbildningen tar fasta på detta och att konstruktörsarbete är krävande med korta tidsramar och höga krav på produktens tillförlitlighet. Att arbeta med datorbaserade konstruktörsverktyg är därför en nödvändighet och det krävs också en gedigen teknisk plattform av kunnande, baserad på studier i ämnen som datalogi, programmeringsmetoder, informationsteknik (IT), integrerade kretsar, mekatronik och systemkonstruktion.

Studenten blir förberedd för den industriella verkligheten genom projektarbeten i team, språklig träning, studier i ekonomi och ledarskap.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan förläggas till utländsk högskola eller universitet.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
En viktig del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenterna tilldelas eller söker ett fadderföretag. Genom kontakten får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2, men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Examinationen och betygssättningen framgår av respektive kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TLAA00:1Linjär algebra DEM5AMatematik/Tillämpad matematik
TTFA00:1Teknisk fysik E5AElektroteknik
TELA00:2Elektronikens grunder5AElektroteknik
TEMA00:1Matematisk analys 1 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TDEA00:1Digital elektronik5AElektroteknik
TPMA00:2Programmeringsmetoder5ADatateknik
T2MA00:1Matematisk analys 2 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TIMA01:2Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TAEA01:1Analog elektronik5AElektroteknik
TTTA01Transformteori5AMatematik/Tillämpad matematik
TMÖA00:1Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TKTB01Kretsteori5BElektroteknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TREB00:1Reglerteknik5BElektroteknik
TECB01:1Enchipsdatorer med tillämpningar5BElektroteknik
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TKKB03Kundanpassade kretsar5BElektroteknik
TMAC02:2Mikrodatorarkitektur5CElektroteknik
TSKC02Systemkonstruktion10CElektroteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TMTA11Materialteknik5AMaterialteknik
TPCA00:3PC-teknik5ADatateknik
TTEB00:3Tillämpad elektronik5BElektroteknik
TDSA00:1Datasäkerhet5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00:1Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TMAA00:1Matematisk analys i flera variabler5AMatematik/Tillämpad matematik
TMEB00:1Mekatronik5BElektroteknik
TTMA00:1Diskret matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TKTB00Kodningsteori5BMatematik/Tillämpad matematik
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
TSBC00:1Digital signalbehandling5CElektroteknik
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TLAA00:1Linjär algebra DEM5AMatematik/Tillämpad matematik
TTFA00:1Teknisk fysik E5AElektroteknik
TELA00:2Elektronikens grunder5AElektroteknik
TEMA00:1Matematisk analys 1 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TDEA00:1Digital elektronik5AElektroteknik
TPMA00:2Programmeringsmetoder5ADatateknik
T2MA00:1Matematisk analys 2 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TIMA01:2Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TAEA01:1Analog elektronik5AElektroteknik
TTTA01Transformteori5AMatematik/Tillämpad matematik
TMÖA00:1Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TKTB01Kretsteori5BElektroteknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TREB00:1Reglerteknik5BElektroteknik
TECB01:1Enchipsdatorer med tillämpningar5BElektroteknik
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TKKB03Kundanpassade kretsar5BElektroteknik
TMAC02:2Mikrodatorarkitektur5CElektroteknik
TSKC02Systemkonstruktion10CElektroteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TMTA11Materialteknik5AMaterialteknik
TPCA00:3PC-teknik5ADatateknik
TTEB00:3Tillämpad elektronik5BElektroteknik
TDSA00:1Datasäkerhet5ADatateknik
TDSB03Datastrukturer och algoritmer5BDatateknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMB00:1Test- och mätteknik5BElektroteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TMAA00:1Matematisk analys i flera variabler5AMatematik/Tillämpad matematik
TMEB00:1Mekatronik5BElektroteknik
TTMA00:1Diskret matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TKTB00Kodningsteori5BMatematik/Tillämpad matematik
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
TSBC00:1Digital signalbehandling5CElektroteknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjörsexamen /Teknologie kandidat i Elektroteknik inriktning Mikrodatorsystem.
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering/Degree of Bachelor of Science (With a major in Electrical Engineering) Specialisation: Micro Computer System.

För en kandidatexamen fordras minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Elektroteknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete.
För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 10 poäng vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i:

·Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
.Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
·Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3.

Dispens medges från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från linjegymnasiet.

Ingående kurser i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet eventuellt i samarbete med en lokal industri.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen.
6.3Arbetsområden efter examen
Produkter och system baseras idag oftast på datorer eller mikroprocessorer, med anknytning till mekatronik (elektronik och mekanik), varför utbildningen leder till en mängd olika arbetsuppgifter. Några exempel är konstruktör (produkter/system med användning av CAD-verktyg), test- eller mätingenjör, konstruktör (produktionsutrustning), projektledare, serviceingenjör samt försäljare av avancerad teknisk utrustning.
6.4Studieuppehåll
6.5Påbyggnadsutbildning
Utbildningen ger behörighet till följande påbyggnadsutbildningar.

Teknologie magisterutbildning: Inbyggda elektronik- och datorsystem 60p, 121-180p.

Magisterutbildning med ämnesbredd: Projektledning - tekniska projekt 40p.

I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi.
6.6Ytterligare information
Utbildningschef: Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Studievägledare: John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag
Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Studievägledare: Annika Edlund, tell. 036-15 75 98, tisdag, onsdag och torsdag, e-post annika.edlund@ing.hj.se
Programansvarig: Anders Arvidsson, tel. 036-15 61 12, e-post anders.arvidsson@ing.hj.se
Expeditionen: tel. 036 -15 77 00 vx fax 036 -10 05 98
E-post: info@ing.hj.se
Webb: http://www.ing.hj.se