Kursplan

Digital elektronik  2,5 poäng
TDGA04
Digital electronics

Nivå:A
Ämneskod:ETA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge grundläggande kunskaper om strukturerade metoder för analys och konstruktion av digitala kretsar och system.

KURSINNEHÅLL
- Syntes av kombinatoriska nät
- Låskretsar, vippor
- Syntes av sekvensnät
- Sekvenskretsar
- Programmerbar logik
- Minnen
- A/D- och D/A-omvandling

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Genomgången kurs i Elektronikens grunder 5 p eller motsvarande.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer.

EXAMINATION
Tentamen 2 p
Laborationer 0,5 p

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Laborationer betygsätts med Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK
Författare: Bertil Nilsson
Förlag: Benil konsult
ISBN: 596-2510-4
 Titel: GRUNDLÄGGANDE DIGITALTEKNIK ÖVNINGSUPPGIFTER
Författare: Bertil Nilsson
Förlag: Benil Konsult
ISBN: