Kursplan

Teknisk fysik DE  5 poäng
TDEA04
Applied Physics

Nivå:A
Ämneskod:TKA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper inom fysikområden med särskild betydelse för data- och elektroteknik samt att ge färdighet i användningen av mätinstrument och datorbaserade mätsystem.

KURSINNEHÅLL
- Fysikaliska storheter och enheter, mättekniska grundbegrepp.
- Grundläggande likströmslära: Elektriska och magnetiska fält, elektrisk ström och strömkretsteori, resistans, kapacitans, induktans.
- Grundläggande växelströmslära: Reaktans och impedans, serie- och parallellkretsar behandlade med visardiagram och komplexa metoden.
- Elektriska mätinstrument: Analoga och digitala instrument, oscilloskop.
- Datorbaserade mätsystem, användning av givare för olika fysikaliska storheter.
- Mättekniska tillämpningar.

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer. Laborationer och laborationsförberedande föreläsningar är obligatoriska.

EXAMINATION
Tentamen 3 p
Laborationer och inlämningsuppgifter 2 p

BETYG
Betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. På laborationer och inlämningsuppgifter ges endast betyget Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KompeniumNilsson: Kompendium Teknisk fysik DE 2004, säljs genom HITECH