Kursplan

Forsknings- och utredningsmetodik  5 poäng
TFUB05
Basic methods for conducting research and inquiry projects

Nivå:B
Ämneskod:ÖÄA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att öka deltagarnas kompetens att på ett vetenskapligt och systematiskt sätt samla in, bearbeta, analysera och presentera olika typer av data som behövs för att genomföra utrednings- och forskningsprojekt.

KURSINNEHÅLL
- Vetenskapsteori och kunskapsbildning
- Olika typer av data
- Datainsamlingsmetoder
- Databearbetning
- Resultatredovisning

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar och seminarier

EXAMINATION
Tentamen 3 p
Övningar och inlämningsuppgifter 2 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. På övningar och inlämningsuppgifter ges endast betygen Underkänd och Godkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: RESEARCH METHODS FOR STUDENTS AND PROFESSIONALS, 2nd ed
Författare: Williamson, K
Förlag: Centre for Information studies, Wagga wagga, NSW
ISBN: 1876938420, ISSN: 1030-5009