Kursplan

Linjär algebra  5 poäng
TLAA04
Linear algebra

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att introducera idéer och ge färdighet i användandet av metoder för lösning av problem som kan formuleras i linjära ekvationssystem. Kursen skall dessutom visa hur den linjära algebran kan användas i tillämpningar som ett kraftfullt modellerings- och beräkningsinstrument.

KURSINNEHÅLL
- Linjära ekvationssystem
- Vektoralgebra med geometriska tillämpningar
- Matrisalgebra och determinanter
- Linjära avbildningar
- Egenvärden och egenvektorer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4 alternativt genomgången kurs 10 p Naturvetenskap 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer.

EXAMINATION
Skriftlig tentamen 5 p samt godkända laboration.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: CONTEMPORARY LINEAR ALGEBRA
Författare: Howard Anton, Robert Busby
Förlag: Wiley
ISBN: 0471163627
 Titel: MATHEMATICS HANDBOOK FOR SCIENCE AND ENGINEERING
Författare: Lennart Råde, Bertil Westergren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9144031092