Utbildningsplan ET00

Välj startår
2000
2001
Utbildningsplan: ET00
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Att sända information med elektroniska hjälpmedel är ett område i stark expansion. Sådan överföring sker allt oftare med digitala metoder.
Inom inriktningen Telekommunikation behandlas principer och system för kommunikation dels via ledningar dels sk trådlös kommunikation. Man kan säga att elektroniken löper som en röd tråd under utbildningen. Till en början behandlas komponenter och byggblock, för att i den senare delen av utbildningen övergå mot funktioner och system. Programmering både på hög nivå (C++) och mer hårdvarunära programmering (assembler) ges plats, liksom även matematiken och dess tillämpningar.
Viktiga områden inom Telekommunikation är: Modulation, Signalbehandling och Kodning.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan förläggas till utländsk högskola eller universitet.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
En mycket intressant och betydelsefull del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenten tilldelas eller söker själv ett fadderföretag och som sedan är ett stöd under utbildningen. Därigenom får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2 men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen kan bestå av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Tentamen anordnas vid slutet av varje kurs eller delkurs och är i allmänhet skriftlig. I vissa fall ersätts eller kompletteras tentamen med inlämningsuppgifter eller annan form av redovisning.

På projektarbeten, laborationer, övnings- och inlämningsuppgifter ges endast betygen Godkänd och Underkänd om ej annat anges.

Två omtentamenstillfällen ges normalt under året. Betyg sätts på kurs eller del av kurs. Som betyg används något av uttrycken Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
T2MA00Matematisk analys 2 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TDEA00Digital elektronik5AElektroteknik
TELA00Elektronikens grunder5AElektroteknik
TEMA00Matematisk analys 1 EM5AMatematik/Tillämpad matematik
TIMA10Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
TLAA00Linjär algebra DEM5AMatematik/Tillämpad matematik
TPMA00Programmeringsmetoder5ADatateknik
TTFA00Teknisk fysik E5ATeknisk fysik
År 2
TAEA01Analog elektronik5AElektroteknik
TTTA01Transformteori5AMatematik/Tillämpad matematik
TIMA20Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TKTB01Kretsteori5BElektroteknik
TMÖA00Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TOLA00Organisation och ledarskap5AFöretagsekonomi
TREB00Reglerteknik5BElektroteknik
TECB01Enchipsdatorer med tillämpningar5BElektroteknik
TEEA10Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TTKC02Telekommunikation7,5CElektroteknik
THEC02HF-elektronik2,5CElektroteknik
TSBC00Digital signalbehandling5CElektroteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TDRC00Digital radio/audio/video-teknik5CElektroteknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TMAA00Matematisk analys i flera variabler5AMatematik/Tillämpad matematik
TMTA11Materialteknik5AMaterialteknik
TPCB00:1PC-teknik5BDatateknik
TTEB00Tillämpad elektronik5BElektronik
TDSA00Datasäkerhet5ADatateknik
TENA02:1Teknisk engelska5AEngelska
TTMB00Test- och mätteknik5BElektroteknik
TTFA20Teknisk fysik 25ATeknisk fysik
TTMA00Diskret matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TKTB00Kodningsteori5BMatematik/Tillämpad matematik
TMEB00Mekatronik5BElektroteknik
TRTB00Realtidsprogrammering5BDatateknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjörsexamen /Teknologie kandidat i Elektroteknik inriktning Telekommunikation.
Degree of Bachelor of Science in Electrical Engineering/Degree of Bachelor of Science (With a major in Electrical Engineering) Specialisation: Telecommunication.

För en kandidatexamen fordras minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Elektroteknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete.
För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 10 poäng vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Särskild behörighet för antagning till Högskoleingenjör/Teknologie Kandidat 120 p.
Standardbehörigheten E.3 och lägst betyget Godkänd/3 i:

· Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
· Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
· Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3.

Läsåret 2000 medges dispens från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från gamla gymnasieskolan.

Ingenjörshögskolans normala behörighets- och förkunskapskrav gäller om ej annat anges.
Kurserna kan läsas som fristående kurser i mån av plats.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet eventuellt i samarbete med en lokal industri.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen.
6.3Frivillig praktik
För att erhålla examensbevis krävs åtta veckors godkänd teknisk arbetslivspraktik. Minst fyra veckor av praktikveckorna skall göras inom utbildningens ämnesområde. Praktiken skall genomföras utanför terminstid och är inte poänggivande. Varje praktikperiod bör omfatta minst fyra veckor. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen.
6.4Arbetsområden efter examen
Sverige ligger väl framme när det gäller att utnyttja applikationer inom gränsområdet mellan Internet och radiokommunikation. Inom detta och liknande områden öppnas det många möjligheter för att arbeta med elektronik och programmering av telekommunikationssystem i olika former.
Alla olika system behöver installeras och underhållas vilket ger arbetstillfällen, förutom de som innebär konstruktion, testning och försäljning. Att utbilda andra på avancerade produkter eller system är ett yrke, som kommer att öka i omfattning allteftersom tekniken blir alltmer komplicerad. Marknadsföring är ett utåtriktat arbete som ofta innebär många internationella kontakter.
6.5Studieuppehåll
6.6Påbyggnadsutbildning
Magisterutbildning: Inbyggda elektronik- och datorsystem 60p.

I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi.
6.7Ytterligare information
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Studievägledare John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag
Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Programansvarig Donald Israelsson, tel. 036-15 76 69, e-post donald.israelsson@ing.hj.se
Expeditionen: tel. 036 -15 77 00 vx fax 036 -10 05 98
E-post: info@ing.hj.se
Webb: http://www.ing.hj.se