Kursplan

Industriell ekonomi och entreprenörskap  5 poäng
TEEA10
Industrial Economics and Entrepreneurship

Nivå:A
Ämneskod:FÖA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Efter genomgången kurs skall studenterna fått insikt om villkoren för samhällsvetenskaplig kunskapsproduktion och kunna behärska grundläggande begrepp och modeller för företag och företagsamhet samt ha tillägnat sig ett utvecklingsorienterat förhållningssätt till affärsverksamhet.

KURSINNEHÅLL
Kursen omfattar tre delområden samt integrationen mellan dem
- Allmän introduktion till företagsekonomi, grund-läggande företagsekonomiska modeller och begrepp, ekonomisk historia och vetenskapsteori
- Entreprenörskap, nyföretagande, företagandet som livsstil, villkor och tilltag för nystart och tillväxt
- Affärsplanering, affärsidé och affärsutveckling, företagsekologisk systemsyn, affärsplanens struktur och innehåll med betoning på det nya och det lilla företaget

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, självstudier av litteratur, tillämpningar i form av projektarbete samt seminarier

EXAMINATION
Examination 5 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Betyg baseras på resultat på tentamen och projekt.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: FÖRETAGSEKONOMI 99
Författare: Olsson/Skärvad
Förlag: Liber
ISBN: 91-47-04392-X
 Titel: KLYV FÖRETAGEN
Författare: Hogsved
Förlag: Ekerlids förlag
ISBN: 91-88594-92-0
KompeniumTitel: KURSKOMPENDIUM
Författare: Larsson
Säljes av IHH