Kursplan

Ingenjörsmetodik 2  2,5 poäng
TIMA20
Engineering Methods 2

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Ge kunskap om, och träning i, de arbetsmetoder och arbetsverktyg som är viktiga för ett bra ingenjörsarbete.
Ge träning i självständigt arbete och att samarbeta i grupp samt att motivera och leda en grupp.

Kursen skall utgöra en sammanbindande länk mellan de teoretiska kunskaper som inhämtas i olika kurser och samtidigt ge studenten en helhetsbild av det framtida ingenjörsyrket.

KURSINNEHÅLL
- Arbetsmetodik
- Handledning
- Ingenjörsetik
- Praktiskt ingenjörsarbete
- Projektarbetsmetodik
- Projektledning
- Seminarieövningar
- Vetenskapsmetodik

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, projekt

EXAMINATION
Aktuella kursmoment examineras kontinuerligt under årskursen.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturLitteratur meddelas senare