Kursplan

Organisation och ledarskap  5 poäng
TOLA00
Visualization

Nivå:A
Ämneskod:FÖA
Utbildningsomr:SA

MÅL
Kursen syftar till att ge grundläggande kunskaper om de viktigaste organisationsteoretiska skolbildningarna och deras påverkan på dagens organisationer
samt kunskaper om individers och organisationers beteende i förändringssituationer.
Kursen syftar också till att ge ökad insikt i och kunskap om målinriktat ledarskap, personaladministration och ekonomi.

KURSINNEHÅLL
- Organisationsteori och systemkunskap
- Företagskultur och marknadskunskap
- Mål och målstyrning
- Personaladministration och personalekonomi
- Ledaren, individen och gruppen
- Ledas, styras och motiveras
- Olika modeller för att driva förändringar
- Projektarbete

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Kursen genomförs i form av föreläsningar och seminarier.

EXAMINATION
Tentamen 2 p
Praktikfall 3 p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5. Betyg baseras på resultat på tentamen och praktikfall.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: BUSINESS LEADERSHIP
Författare: Shackleton, Viv
Förlag: International Thomson Business Press.
ISBN: 0415103304
 Titel: ORGANISATIONSTEORI: STRUKTUR, KULTUR, PROCESSER
Författare: Bakka, Jörgen Frode/Fivelsdal, Egil/Lindkvist, Lars
Förlag: Liber
ISBN: 9123014792
KompeniumKURSKOMPENDIUM