Kursplan

Ingenjörsmetodik 1  2,5 poäng
TIMA10
Engineering Methods 1

Nivå:A
Ämneskod:TEA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Ge kunskap om, och träning i, de arbetsmetoder och arbetsverktyg som är viktiga för ett bra ingenjörsarbete.
Ge träning i självständigt arbete och att samarbeta i grupp samt att motivera och leda en grupp.

Kursen skall utgöra en sammanbindande länk mellan de teoretiska kunskaper som inhämtas i olika kurser och samtidigt ge studenten en helhetsbild av det framtida ingenjörsyrket.

KURSINNEHÅLL
- Arbetsplanering
- Branschintroduktion
- Informationssökning
- Praktiskt ingenjörsarbete
- Presentationsteknik
- Teknikhistoria
- Workshop i ingenjörens tillämpningsprogramvaror

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, projektarbeten

EXAMINATION
Aktuella kursmoment examineras kontinuerligt under årskursen.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Godkänd eller Underkänd.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturBeginning ASP.Net 2.0 in C# 2005: From Novice to Professional, ISBN 1590595726