Kursplan

Diskret matematik  5 poäng
TTMA00
Discrete mathematics

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Att ge förtrogenhet med begrepp och metoder inom diskret matematik och med datoralgebra samt förståelse för tillämpningar inom IT-området.

KURSINNEHÅLL
- Kombinatorik med genererande funktioner och differensekvationer
- Satslogik och predikatlogik
- Logisk inferens
- Grafteori, inklusive optimering i viktade grafer

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och laborationer

EXAMINATION
Tentamen 5p

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturKurslitteratur meddelas senare