Utbildningsplan KM03

Välj startår
2000
2001
2002
2003
Utbildningsplan: KM03
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Utbildningen syftar till att ge breda kunskaper för inriktning mot yrkesverksamhet inom miljöteknik, miljökemi, miljöledning eller bioteknik. I programmet ingår grundläggande kurser i kemi, biologi, mikrobiologi, matematik och data. Fördjupningskurserna i kemi är huvudsakligen inriktade mot miljöområdet och biokemi.

Utbildningen innefattar flera projekt och kurser i modernt miljöarbete inom miljölagstiftning, miljöutredning och miljöledningssystem. Studierna i bioteknik vinklas mot tillämpningar inom miljö såsom exempelvis biobehandling av restprodukter och avfall. Utbildningen ger kunskaper av sådan art att man lätt skall kunna tillägna sig och värdera ny kemisk och biologisk teknik inom
miljösektorn. Ämnesområdet i sig präglas mycket av ett globalt synsätt och undervisningen följer internationell praxis. En del av studietiden kan därför förläggas vid utländsk högskola med motsvarande kursutbud.

Programmet vänder sig främst till samhällsvetare och till den som har ett engagemang för miljöfrågor och vill arbeta inom denna sektor i samhället. Inom miljöområdet krävs idag kunskaper om samhället, dess struktur och styrmedel och en förmåga att kunna kommunicera med dess olika aktörer.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan eventuellt förläggas till utländsk högskola.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
En viktig del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförande av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenten tilldelas eller söker ett fadderföretag. Genom kontakten får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2 men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar och obligatoriska laborationer.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs .
Examination och betygssättning framgår av resp. kursplan.

Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TGKA00:1Grundläggande kemi10AKemiteknik
TGNA01Grundläggande naturvetenskap 110ATeknik
TBKB00Biokemi 15BKemiteknik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TIMA01:2Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
TORA10Organisk kemi 15AKemiteknik
TCGA00:1Cellbiologi5AKemiteknik
År 2
TAKB10Analytisk kemi 15BKemiteknik
TMNA00Miljö-näringsliv-samhälle 15AKemiteknik
TMÖA00:1Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TMBA01:1Mikrobiologi5AKemiteknik
TMKB02Miljökemi5BKemiteknik
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
TPEA00Praktisk ekologi5AKemiteknik
År 3
TMBC03:1Molekylärbiologi5CKemiteknik
THSB05:1Hållbar samhällsplanering5BMiljöteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TTOB06Toxikologi med kemiska hälsorisker5BKemiteknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TOJB05Oorganisk kemi och jämviktslära5BKemiteknik
TORC20Organisk kemi 25CKemiteknik
TAKC20:2Analytisk kemi 25CKemiteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TÖPB00Miljöprojekt5BKemiteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TFYC06Fysikalisk kemi 25CKemiteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TBKC00Biokemi 25CKemiteknik
TINB00:1Instrumentlära5BKemiteknik
TMAA04:1Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TMCB02Miljöcertifiering5BMiljöteknik
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TGKA00:1Grundläggande kemi10AKemiteknik
TGNA01Grundläggande naturvetenskap 110ATeknik
TBKB00Biokemi 15BKemiteknik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TIMA01:2Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
TORA10Organisk kemi 15AKemiteknik
TCGA00:1Cellbiologi5AKemiteknik
År 2
TAKB10Analytisk kemi 15BKemiteknik
TMNA00Miljö-näringsliv-samhälle 15AKemiteknik
TMÖA00:1Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TIMA02:1Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TMBA01:1Mikrobiologi5AKemiteknik
TMKB02Miljökemi5BKemiteknik
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
TPEA00Praktisk ekologi5AKemiteknik
År 3
TMBC03:1Molekylärbiologi5CKemiteknik
THSB05:1Hållbar samhällsplanering5BMiljöteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TTOB06Toxikologi med kemiska hälsorisker5BKemiteknik
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TOJB05Oorganisk kemi och jämviktslära5BKemiteknik
TORC20Organisk kemi 25CKemiteknik
TAKC20:2Analytisk kemi 25CKemiteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TÖPB00Miljöprojekt5BKemiteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
TFYC06Fysikalisk kemi 25CKemiteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TBKC00Biokemi 25CKemiteknik
TINB00:1Instrumentlära5BKemiteknik
TMAA04:1Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TMCB02Miljöcertifiering5BMiljöteknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjör i Kemiteknik inriktning Miljökemi med Bioteknik. Möjlighet att få en teknologie kandidatexamen i Kemiteknik inriktning Miljökemi med Bioteknik.
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering with a specialisation in Environmental Chemistry with Biotechnology and possibility to get a Degree of Bachelor of Science (with a major in Chemical Engineering) specialisation in Environmental Chemistry with Biotechnology.

För en kandidatexamen fordras minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Kemiteknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete, samt 10 poäng matematik.
För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 15 poäng vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3 i :
Svenska, SvB/Sv B2 3 åk HSENT, Etapp 3
Engelska, EnB 3 åk HSEN el 2 åk Hhe, Etapp 3
Matematik, MaC 3 åk SENT el 2 åk Te, Etapp 3
Naturkunskap, NkB 2 åk HSSoKoEp, Etapp 3 (kan ersättas med FyA, KemiA, BioA
Historia A, dispens medges från kravet på Historia
Samhällskunskap Sh A 2 åk från tvåårig linje el minst 2 åk på treårig linje Etapp 2.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och resp. behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin.
Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet, eventuellt i samarbete med en lokal industri.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen.
6.3Arbetsområden efter examen
Utbildningen inom miljöteknik innebär att man kan arbeta med miljöfrågor omkring mark, vatten och luft med hjälp av moderna analysinstrument, utvärderingar och kvalitetssäkring. För att komma tillrätta med miljöproblematiken krävs idag dessutom tillgång till avancerad teknik. Dit hör arbete med genförändrade organismer, molekylärbiologisk teknik och biotekniska processer. Arbete för att uppnå ett hållbarare samhälle bedrivs idag inom de flesta industriella branscher och andra samhällsfunktioner. Arbetsmöjligheterna efter examen finns därför inom ett brett område.
6.4Studieuppehåll
6.5Påbyggnadsutbildning
Utbildningen ger behörighet till följande påbyggnadsutbildning:
Magisterutbildning med ämnesbredd: Projektledning - tekniska projekt 40p.

I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell Ekonomi.
6.6Ytterligare information
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Studievägledare John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag
Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Studievägledare: Annika Edlund, tel. 036-15 75 98, tisdag, onsdag och torsdag, e-post annika.edlund@ing.hj.se
Programansvarig, Ingrid Wadskog, tel. 036-157861, e-post: ingrid.wadskog@ing.hj.se
Expeditionen: tel. 036-15 77 00 vx, fax 036-10 05 98
Webb http://www.ing.hj.se