Utbildningsplan KM00

Välj startår
2000
2001
2002
2003
Utbildningsplan: KM00
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Utbildningen syftar till att ge breda kunskaper för inriktning mot yrkesverksamhet inom miljöteknik, miljökemi, miljöledning eller bioteknik. I programmet ingår grundläggande kurser i kemi, biologi, mikrobiologi, matematik och data. Fördjupningskurserna i kemi är huvudsakligen inriktade mot miljöområdet och biokemi.

Utbildningen innefattar flera projekt och kurser i modernt miljöarbete inom miljölagstiftning, miljöutredning och miljöledningssystem. Studierna i bioteknik vinklas mot tillämpningar inom miljö såsom exempelvis biobehandling av restprodukter och avfall. Utbildningen ger kunskaper av sådan art att man lätt skall kunna tillägna sig och värdera ny kemisk och biologisk teknik inom
miljösektorn. Ämnesområdet i sig präglas mycket av ett globalt synsätt och undervisningen följer internationell praxis. En del av studietiden kan därför förläggas vid utländsk högskola med motsvarande kursutbud.

Programmet vänder sig främst till samhällsvetare och till den som har ett engagemang för miljöfrågor och vill arbeta inom denna sektor i samhället. Inom miljöområdet krävs idag kunskaper om samhället, dess struktur och styrmedel och en förmåga att kunna kommunicera med dess olika aktörer.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
En viktig del av utbildningen utgör kursen "Ingenjörsmetodik". Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförande av andra kurser. Målet med denna speciella kurs är att studenten skall få inblick i ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodik" innebär att studenten tilldelas eller söker själv ett fadderföretag och som sedan är ett stöd under utbildningen. Därigenom får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop. Fadderföretaget ger en första kontakt med branschen. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2 men fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar och obligatoriska laborationer.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Tentamen anordnas vid slutet av varje kurs eller delkurs och är i allmänhet skriftlig. I vissa fall ersätts eller kompletteras tentamen med inlämningsuppgifter eller annan form av redovisning.

På projektarbeten, laborationer, övnings- och inlämningsuppgifter ges endast betygen Godkänd och Underkänd om ej annat anges.

Två omtentamenstillfällen ges normalt under året. Betyg sätts på kurs eller del av kurs. Som betyg används något av uttrycken Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TBKB00Biokemi 15BKemiteknik
TCGA00Cellbiologi5AKemiteknik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TGKA00Grundläggande kemi10AKemiteknik
TIMA10Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
TKBA00Matematik BK5AMatematik/Tillämpad matematik
TORA10Organisk kemi 15AKemiteknik
TPEA00Praktisk ekologi5AKemiteknik
År 2
TAKB10Analytisk kemi 15BKemiteknik
TMNA00Miljö-näringsliv-samhälle 15AKemiteknik
TIMA20Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TMJB00Miljöanalyser5BKemiteknik
TMÖA00Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TMBA01Mikrobiologi5AKemiteknik
TOLA00Organisation och ledarskap5AFöretagsekonomi
TBKC00Biokemi 25CKemiteknik
TEEA10Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TMBB02Molekylärbiologi5BKemiteknik
THSB02Hållbart samhälle5BMiljöteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TMNB00Miljö-näringsliv-samhälle 25BKemiteknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TAKC20Analytisk kemi 25CKemiteknik
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TMCB02Miljöcertifiering5BMiljöteknik
TÖPB00Miljöprojekt5BKemiteknik
TENA02:1Teknisk engelska5AEngelska
TORC20Organisk kemi 25CKemiteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TINB00Instrumentlära5BKemiteknik
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TBKB00Biokemi 15BKemiteknik
TCGA00Cellbiologi5AKemiteknik
TDAA00Datalogi2,5ADatateknik
TGKA00Grundläggande kemi10AKemiteknik
TIMA10Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
TKBA00Matematik BK5AMatematik/Tillämpad matematik
TORA10Organisk kemi 15AKemiteknik
TPEA00Praktisk ekologi5AKemiteknik
År 2
TAKB10Analytisk kemi 15BKemiteknik
TMNA00Miljö-näringsliv-samhälle 15AKemiteknik
TIMA20Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TMJB00Miljöanalyser5BKemiteknik
TMÖA00Miljöteknik2,5AMiljöteknik
TMBA01Mikrobiologi5AKemiteknik
TOLA00Organisation och ledarskap5AFöretagsekonomi
TBKC00Biokemi 25CKemiteknik
TEEA10Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
År 3
TMBB02Molekylärbiologi5BKemiteknik
THSB02Hållbart samhälle5BMiljöteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
TMNB00Miljö-näringsliv-samhälle 25BKemiteknik
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TAKC20Analytisk kemi 25CKemiteknik
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
TMCB02Miljöcertifiering5BMiljöteknik
TÖPB00Miljöprojekt5BKemiteknik
TENA02:1Teknisk engelska5AEngelska
TORC20Organisk kemi 25CKemiteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TINB00Instrumentlära5BKemiteknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjörsexamen inriktning Miljökemi med Bioteknik.
Degree of Bachelor of Science in Chemical Engineering. Specialisation: Environmental Chemistry with Biotechnology.

För att erhålla examen skall de obligatoriska kurserna samt de valbara kurserna om 10 poäng vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Särskild behörighet G.I:
Svenska, SvB/Sv B2 3 åk HSENT, Etapp 3
Engelska, EnB 3 åk HSEN el 2 åk Hhe, Etapp 3
Matematik, MaC 3 åk SENT el 2 åk Te, Etapp 3
Naturkunskap, NkB 2 åk HSSoKoEp, Etapp 3
Historia, dispens medges från kravet på Historia
Samhällskunskap Sh A 2 åk från tvåårig linje el minst 2 åk på treårig linje Etapp 2.

Ingenjörshögskolans normala behörighets- och förkunskapskrav gäller om ej annat anges.
Kurserna kan läsas som fristående kurser i mån av plats.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, ska behandla och redovisa en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen ska tillämpas. Examensarbetet görs företrädesvis på, eller i nära samarbete med, ett företag/organisation under utbildningens sista termin.
Alternativt kan examensarbetet göras vid ett europeiskt universitet, eventuellt i samarbete med en lokal industri.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan deltar i de stora organiserade nätverken för studentutbyte inom Sokrates-, Nordplus-, Leonardo- och Tempusprogrammen. Det finns möjlighet att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen.
6.3Frivillig praktik
För att erhålla examensbevis krävs åtta veckors godkänd teknisk arbetslivspraktik. Minst fyra veckor av praktikveckorna skall göras inom utbildningens ämnesområde. Praktiken skall genomföras utanför terminstid och är inte poänggivande. Varje praktik bör omfatta minst fyra veckor. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen.
6.4Arbetsområden efter examen
Utbildningen inom miljöteknik innebär att man kan arbeta med miljöfrågor omkring mark, vatten och luft med hjälp av moderna analysinstrument, utvärderingar och kvalitetssäkring. För att komma tillrätta med miljöproblematiken krävs idag dessutom tillgång till avancerad teknik. Dit hör arbete med genförändrade organismer, molekylärbiologisk teknik och biotekniska processer. Arbete för att uppnå ett hållbarare samhälle bedrivs idag inom de flesta industriella branscher och andra samhällsfunktioner. Arbetsmöjligheterna efter examen finns därför inom ett brett område.
6.5Studieuppehåll
6.6Ytterligare information
Utbildningschef Jörgen Birgersson, tel. 036-15 76 80, e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se
Studievägledare John Ahlnér, tel. 036- 15 76 66, telefontid 8.30-9.30 måndag - torsdag
Torsdagar även 17-18, tel. 0708-15 76 66, e-post: john.ahlner@ing.hj.se
Programansvarig, Karl G Rosell, tel. 036-15 64 25, e-post: karlg.rosell@ing.hj.se
Expeditionen: tel. 036-15 77 00 vx, fax 036-10 05 98
Webb http://www.ing.hj.se