Kursplan

Matematisk analys  5 poäng
TMAA04:1
Calculus

Nivå:A
Ämneskod:MAA
Utbildningsomr:NA

MÅL
Kursen avser att ge grundläggande kunskaper om differential- och integralkalkyl i en reell variabel samt öka förmågan att med matematikens språk och symbolik följa och genomföra logiska och matematiska resonemang och därigenom skapa förutsättningar för matematisk behandling av tekniska problem i yrkesutövandet.

KURSINNEHÅLL
- Elementär logik, mängdlära
- Funktioner av en reell variabel
- Ekvationslösning
- Komplexa tal
- Gränsvärden, kontinuitet
- Derivator
- Integraler
- Differentialekvationer, 1:a och 2:a ordningens
- Tillämpningar, numeriska metoder

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4 alternativt genomgången kurs 10 p Naturvetenskap 1 och 2 eller motsvarande kunskaper.

UNDERVISNING
Föreläsningar, räkneövningar/seminarier och datorlaborationer.

EXAMINATION
Skriftlig tentamen 5 p samt godkända laborationer.

BETYG
Som betyg används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
KurslitteraturTitel: MATEMATISK ANALYS I EN VARIABEL
Författare: Göran Forsling, Mats Neymark
Förlag: Liber
ISBN: 91-47-05188-4
 Titel: MATHEMATICS HANDBOOK FOR SCIENCE AND ENGINEERING
Författare: Lennart Råde, Bertil Westergren
Förlag: Studentlitteratur
ISBN: 9144031092