Utbildningsplan IVM06

Välj startår
2005
2006
Utbildningsplan: IVM06
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Det finns en enorm potential i den nya visualiserings och medietekniken. Behovet av spetskompetens inom området märks tydligt i näringslivets intresse för sofistikerade informations- presentations och marknadsföringsproduktioner.

Produktionsprocessen är i stora delar densamma, oavsett om det handlar om visualisering av en ny bilmodell, animerade instruktioner för industrirobotar, datorspel eller TV-vinjetter. Studenterna får inledningsvis kunskaper inom grafisk kommunikation, mediedesign och teknik. Därefter fokuseras på rörelse och design ur ett pedagogiskt, industriellt, konstnärligt och kreativt perspektiv. Senare delen av utbildningen ägnas åt specialisering på 3D och visualisering, digital animation eller datorspelsproduktion.
Studenten lär sig hela arbetsgången i ett uppdrag, från ide till färdig produktion samt ges god inblick i företagandets villkor och ekonomiska förutsättningar, med syfte att ha en beredskap för att verka i en bransch med företag och kunder i mycket nära samverkan.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
20 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagda projekt.
2.3Examination och betyg
Examination anordnas i varje kurs eller delkurs.
Extra examinationstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TGKA05Grafisk kommunikation 15AInformationsteknik
TIPA05Intern kommunikation och projekt5AInformatik
TC1A06Compositing och visualisering 15AInformationsteknik
TLVA06Ljud- och videoproduktion5ADatateknik
TMBA05Manus och berättarteknik5AInformationsteknik
TC2A06Compositing och visualisering 25AInformationsteknik
År 2
TKPA18Kommersiell produktion 17,5hp Företagsekonomi
TGKA18Grafisk kommunikation II15hp Datateknik
TPPA18Produktionsprocess15hp Datateknik
TK2A18:1Kommersiell produktion II15hp Datateknik
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TG3A05Grundläggande 3D-produktion5ADatateknik
TGDA05Grundläggande digital produktion5ADatateknik
T3DA063D-animation 15ADatateknik
TDAA06Digital animation 15ADatateknik
År 2
T3AA183D-animation II7,5hp Datateknik
TD2A18Digital animation II7,5hp Datateknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng med inriktning mot Interaktiv visualisering och mediedesign.

University Diploma in Interactive Visualisation and Media Design.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurser ingående i programmet kan läsas som fristående kurser i mån av plats och respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen ger kompetens för att arbeta med interaktiva produktioner för bland annat industri-, utbildnings-, media- och underhållningsbranschen.
6.2Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-10 10 00
Fax. 036-10 15 38
Webb : http://www.ing.hj.se