Kursplan

Grundläggande 3D-produktion  5 poäng
TG3A05
Basic 3D production

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa enkla 3D-scener med ljussatta och texturerade 3D-modeller. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda programvaror för 3D-produktion.

KURSINNEHÅLL
- Modellering av objekt
- Ljussättning och texturering
- Programvara för 3D-produktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.