Kursplan

Grafisk kommunikation 1  5 poäng
TGKA05
Graphic communications 1

Nivå:A
Ämneskod:IFO
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna utforma olika typer av grafiska budskap samt förstå premisserna för en effektiv kommunikation. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda programvaror för digital bildbehandling samt kunna redogöra för principerna för digitalisering och omvandling av bilder.

KURSINNEHÅLL
- Text- och bildkommunikation
- Grunderna i typografi och grafisk formgivning
- Formgivning för webb
- Digital bildbehandling
- Tillämpningsprogram

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på tentamen och kursen som helhet används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.