Kursplan

Manus och berättarteknik  5 poäng
TMBA05
Storyboards and narrative technique

Nivå:A
Ämneskod:IFO
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs ha utvecklat sin berättarteknik och kunna skapa manus, storyboard och flödesscheman för interaktiva medier och digital animation. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna redogöra för grunderna i digitalt redigeringsarbete.

KURSINNEHÅLL
- Berättarteknik
- Manus för linjär och interaktiv berättelse
- Storyboard och flödesschema
- Redigeringsgrunder

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.