Kursplan

Digital animation 1  5 poäng
TDAA06
Digital animation 1

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa och förstå karaktärer i rörelse.
Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda avancerade programvaror för digital animation och efterproduktion.

KURSINNEHÅLL
- Kroppar i rörelse
- Animering i multipla nivåer
- Grundläggande animation
- Avancerad programvara för digital animation, komposition och efterproduktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.