Kursplan

Grundläggande digital produktion  5 poäng
TGDA05
Basic digital compositing

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa enklare animationer, förstå animationens möjligheter vid förmedling av budskap samt efterbearbeta digitalt material i rörelse. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda och förstå programvaror för digital animation och efterbearbetning.

KURSINNEHÅLL
- Enkla kroppar i rörelse
- Arbetsmetoder vid postproduktion
- Programvaror för animering och postproduktion

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.