Kursplan

Ljud- och videoproduktion  5 poäng
TLVA06
Sound and video production

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna spela in, redigera och komprimera ljud och video i lämpliga och optimerade format. Den studerande skall även kunna göra ljud- och videoanalyser samt använda programvaror för digital ljud- och videoredigering.

KURSINNEHÅLL
- Ljudinspelning, sampling och mixning
- Inspelningsteknik för video
- Filformat och standarder
- Analys av ljud och rörlig bild
- Specialeffekter

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.