Kursplan

3D-animation 1  5 poäng
T3DA06
3D animation 1

Nivå:A
Ämneskod:DTA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna skapa och animera 3D-scener med ljussatta och texturerade 3D-objekt. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna använda programvaror för 3D-animation.

KURSINNEHÅLL
- 3D-animation
- Ljussättning och texturering
- Användning av "kameror"
- Programvara för 3D-animering

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Föreläsningar, övningar, laborationer och projekt.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Laborationer och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.