Kursplan

Intern kommunikation och projekt  5 poäng
TIPA05
Inter company communication and projects

Nivå:A
Ämneskod:IKA
Utbildningsomr:TE

MÅL
Den studerande skall efter genomgången kurs kunna presentera information muntligt och skriftligt, samt kunna använda verktyg för en effektiv intern och extern kommunikation. Den studerande skall även efter genomgången kurs kunna genomföra projektarbeten och samarbeta i olika konstellationer.

KURSINNEHÅLL
- Muntlig- och skriftlig framställning
- Textbehandlings- och presentationsprogram
- Rapporter och dokument
- Projektets syfte och mål
- Olika roller i projekt
- Projektorganisation, grovplanering och milstolpar

FÖRKUNSKAPER/BEHÖRIGHET
Enligt programmets behörighetskrav.

UNDERVISNING
Lektioner och övningar, presentationsövningar samt muntliga och skriftliga redovisningar.

EXAMINATION
Tentamen 2 p.
Redovisningar och projekt 3 p.

BETYG
Som betyg på kursen används betygsgraderna Underkänd, 3, 4 och 5.

KURSLITTERATUR
 Kurslitteratur meddelas senare.