Utbildningsplan BHV04

Välj startår
2004
2005
2006
Utbildningsplan: BHV04
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1
För att erhålla högskoleingenjörsexamen skall studenten:
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet.
- ha utvecklat ett ingenjörs- och entreprenörsmässigt arbets- och förhållningssätt till förelagda arbetsuppgifter samt självständigt, enskilt eller i grupp, kunna ta initiativ och ansvar för att lösa dessa. Initiativ, helhetssyn och ansvar skall baseras på en medvetenhet om ställda krav rörande kvalitet, tid och affärsmässighet.
- genom studier inom matematik/naturvetenskap ha tillägnat sig sådana kunskaper och naturvetenskaplig bildning att hon/han framgångsrikt kan verka inom det valda teknikområdet.
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare.
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete.
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet.
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska.
- ha god beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående mål grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § och högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15. Se "Ytterligare information" punkt 6.7.
1.1.2Programspecifikt mål
Efter genomgången utbildning skall studenten ha god teoretisk kunskap i grundläggande byggnadstekniska ämnen samt färdighet i praktisk tillämpning av denna. Studenten skall vidare tillägna sig goda ingenjörsmässiga egenskaper för framtida yrkesverksamhet inom det byggnadstekniska området. Detta innebär att studenten efter genomgången utbildning i:
- husbyggnadsteknik skall ha god kunskap i
byggnaders tekniska uppbyggnad, utformning, konstruktion, produktion och förvaltning med inriktning mot ett hållbart samhälle

och efter genomgången utbildning i:
- väg- och vattenbyggnadsteknik skall ha god kunskap i
anläggningars tekniska uppbyggnad, utformning, konstruktion, produktion och förvaltning med inriktning mot ett hållbart samhälle.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.2.1Generella mål för teknologie kandidatexamen inom vald inriktning
Teknologie kandidatexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 120 poäng.
I huvudämnet krävs fördjupade studier på 60-poängsnivån med godkänt resultat.
För att erhålla teknologie kandidatexamen skall studenten ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 10 poäng. Detta skall ingå i huvudämnet. (I övrigt se mål 1.1)
1.2.2B 3.1
I de lokala föreskrifterna vid Högskolan i Jönköping framgår att minst 10 poäng matematik krävs för att erhålla en teknologie kandidatexamen.
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Inriktningarna "Husbyggnadsteknik" och "Väg- och Vattenbyggnadsteknik" är utbildningar som ger bred kunskap om hela byggprocessen. Klassiska ingenjörsämnen som byggteknik, konstruktion och samhällsplanering kombineras med ämnen som CAD-projektering, ekologi, ledarskap och industriell organisation. Delar av undervisningen är utformade som projekt för att ge träning i att hitta kreativa lösningar och tillämpa teorier. Utbildningen utvecklar studenten till en kvalitetsmedveten ingenjör med ekonomisk och teknisk grundsyn och med känsla för miljöns och ekologins betydelse. I alla delar är kretsloppstänkande en viktig förutsättning.
Husbyggnadsteknik eller Väg- och Vattenbyggnadsteknik?
Efter två års studier sker ett val mellan inriktningarna Husbyggnadsteknik och Väg- och Vattenbyggnadsteknik.
Husbyggnadsteknik ger kunskaper om en byggnads tillkomst från utformning och planlösning, konstruktion och produktion till underhåll och renovering.
Väg- och Vattenbyggnadteknik ger kunskaper i utformning, projektering, byggande och förvalning av vägar, broar, vattenförsörjnings- och miljöanläggningar och andra anläggningar.

Utbildningen präglas av ett internationellt synsätt och en del av studietiden kan eventuellt förläggas till utländsk högskola.

Genusperspektiv beaktas i utbildningen så att pedagogik och innehåll passar båda könen.
2.2Ingenjörsmetodik/fadderföretag
Kursen Ingenjörsmetodik går som en röd tråd genom utbildningen. Den består av olika delmoment som genomförs kontinuerligt under årskurs 1 och 2. Momenten kan vara fristående eller integreras med genomförandet av andra kurser. Målet är att studenten skall få inblick i och förståelse för ingenjörens arbetsområde samt tillägna sig viktiga verktyg för sin framtida yrkesroll.

Fadderföretagsverksamheten som utgör en del av "Ingenjörsmetodiken" innebär att studenten tilldelas eller söker ett fadderföretag. Genom kontakterna med fadderföretaget får studenten en inblick i hur teori och praktik hänger ihop och möjligheter att i företagsanknutna projekt reflektera över det teoretiska utbildningsinnehållet utifrån ett verkligt helhetsperspektiv. Fadderföretagsverksamheten pågår under årskurs 1 och 2. Fadderföretaget kan också vara en part vid examensarbetet i årskurs 3.
2.3Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
Någon eller några kurser kan, beroende på studentutbyte med utländska universitet, ges på engelska.
2.4Examination och betyg
Under varje läsperiod (ca 10 veckor) läses normalt två 5-poängskurser parallellt. Examination anordnas i varje kurs eller delkurs. Exempel på examinationsformer är skriftlig tentamen eller projektredovisning. Kontinuerlig examination kan också ske. Förutom godkända tentamina krävs också genomförda och redovisade övriga kursmoment såsom laborationer, övningsuppgifter, seminarier och grupparbeten. Hur respektive kurs examineras framgår av kursplanen.

I de enskilda kurserna ges normalt betygen: Underkänd, Godkänd (3), Icke utan berömd godkänd (4) och Med beröm godkänd (5).

Tentamenstillfällen ges enligt fastställd tidplan under året. Omtentamenstillfällen anordnas för studenter som fått underkänt. Under vissa förutsättningar finns det även möjlighet att tentera om en redan godkänd kurs för högre betyg, s k plussning.
Högskoleingenjör
Obligatoriska kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TBPA00:1Byggprocessen5AByggnadsteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TGGA00:2Byggnadsmekanik5AByggnadsteknik
TMAA04Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TSSA00Skiss- och presentationsteknik2,5AByggnadsteknik
TBMA03:1Byggfysik med materiallära5AByggnadsteknik
TGOB01:1Geoteknik5BByggnadsteknik
TSPA00:1Samhällsplanering5AByggnadsteknik
TIMA01:1Ingenjörsmetodik 12,5ATeknik
År 2
TEEA10:1Industriell ekonomi och entreprenörskap5AFöretagsekonomi
TATB04Anläggningsteknik5BByggnadsteknik
TBTB04:1Byggteknik 15BByggnadsteknik
TOFA01Organisation, ledning och förändring5AFöretagsekonomi
TCBA03CAD inriktning bygg 12,5AByggnadsteknik
TIMA02:2Ingenjörsmetodik 22,5ATeknik
TMTA04Mätteknik5AByggnadsteknik
TPSB04Produktionsstyrning5BByggnadsteknik
TBKB01Betongkonstruktion5BByggnadsteknik
År 3
TBTB01:1Byggteknik 2 (H)2,5BByggnadsteknik
TBUB01Byggnadsutformning (H)5BByggnadsteknik
TFÖC06Förorenad mark (V)5CByggnadsteknik
TITA05Installationsteknik 1 (H)2,5AByggnadsteknik
TVTB05:1Vägteknik (V)5BByggnadsteknik
TBEC00:1Byggnadsekologi (H)5CByggnadsteknik
TGKC05Geokonstruktion (V)5CByggnadsteknik
TSTC05Stål- och träkonstruktion (H)5CByggnadsteknik
TVAB05:1VA-teknik (V)5BByggnadsteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 3
TC2A03CAD inriktning bygg 22,5AByggnadsteknik
TI2A05Installationsteknik 2 (H)2,5AByggnadsteknik
TATC02:1Arkitektur och teknik (H)5CByggnadsteknik
TKLB00Kvalitets- och miljöledningssystem5BMaskinteknik
TPVB02:1Presentation och visualisering med datorstöd5BByggnadsteknik
TAKC02Anläggningskonstruktion (V)5CByggnadsteknik
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TBPC00:1Byggnadsprojektering (H)5CByggnadsteknik
TEJC00:2Entreprenadjuridik5CByggnadsteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
THBC02Husbyggnadskonstruktion (H)5CByggnadsteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TVVC02Väg- och VA-projektering (V)5CByggnadsteknik
TFEA02:1Fastighetsekonomi (H)5AByggnadsteknik
TINC00Infrastrukturförvaltning (V)5CByggnadsteknik
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
Teknologie kandidat
Exempel på ämneskurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 1
TBPA00:1Byggprocessen5AByggnadsteknik
TLAA04Linjär algebra5AMatematik/Tillämpad matematik
TGGA00:2Byggnadsmekanik5AByggnadsteknik
TMAA04Matematisk analys5AMatematik/Tillämpad matematik
TSSA00Skiss- och presentationsteknik2,5AByggnadsteknik
TBMA03:1Byggfysik med materiallära5AByggnadsteknik
TGOB01:1Geoteknik5BByggnadsteknik
TSPA00:1Samhällsplanering5AByggnadsteknik
År 2
TATB04Anläggningsteknik5BByggnadsteknik
TBTB04:1Byggteknik 15BByggnadsteknik
TCBA03CAD inriktning bygg 12,5AByggnadsteknik
TMTA04Mätteknik5AByggnadsteknik
TPSB04Produktionsstyrning5BByggnadsteknik
TBKB01Betongkonstruktion5BByggnadsteknik
År 3
TBTB01:1Byggteknik 2 (H)2,5BByggnadsteknik
TBUB01Byggnadsutformning (H)5BByggnadsteknik
TFÖC06Förorenad mark (V)5CByggnadsteknik
TITA05Installationsteknik 1 (H)2,5AByggnadsteknik
TVTB05:1Vägteknik (V)5BByggnadsteknik
TBEC00:1Byggnadsekologi (H)5CByggnadsteknik
TGKC05Geokonstruktion (V)5CByggnadsteknik
TSTC05Stål- och träkonstruktion (H)5CByggnadsteknik
TVAB05:1VA-teknik (V)5BByggnadsteknik
TEXC00Examensarbete10CÖvriga ämnen
Exempel på valbara kurser
KurskodKursnamnPoängNivåTeknikområde
År 3
TC2A03CAD inriktning bygg 22,5AByggnadsteknik
TI2A05Installationsteknik 2 (H)2,5AByggnadsteknik
TATC02:1Arkitektur och teknik (H)5CByggnadsteknik
TKLB00Kvalitets- och miljöledningssystem5BMaskinteknik
TPVB02:1Presentation och visualisering med datorstöd5BByggnadsteknik
TAKC02Anläggningskonstruktion (V)5CByggnadsteknik
TARA10Affärsredovisning5AFöretagsekonomi
TBPC00:1Byggnadsprojektering (H)5CByggnadsteknik
TEJC00:2Entreprenadjuridik5CByggnadsteknik
TENA02:2Teknisk engelska5AEngelska
THBC02Husbyggnadskonstruktion (H)5CByggnadsteknik
TTYA00Tyska5ATyska
TVVC02Väg- och VA-projektering (V)5CByggnadsteknik
TFEA02:1Fastighetsekonomi (H)5AByggnadsteknik
TINC00Infrastrukturförvaltning (V)5CByggnadsteknik
TKIA00Kalkylering och internredovisning5AFöretagsekonomi
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleingenjör inom teknikområdet Byggnadsteknik med inriktning Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik
Degree of Bachelor of Science in Civil Engineering/Degree of Bachelor of Science (with a major in Civil Engineering). Specialisation: Building Projects/Civil Engineering.

Teknologie kandidatexamen i Byggnadsteknik med inriktning Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik.

För en kandidatexamen fordras minst 120 poäng, varav minst 60 poäng inom karaktärsämnet Byggnadsteknik med 20 poäng på A-nivå, 20 poäng på B-nivå och 20 poäng på C-nivå där 10 poäng ska utgöras av examensarbete, samt 10 poäng matematik.

För att erhålla högskoleingenjörs-/teknologie kandidatexamen med vald inriktning skall de obligatoriska kurserna samt valbara kurser vara avslutade och godkända.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet samt särskild behörighet (lägst betyget Godkänd/3) i:

·Matematik kurs D eller 3 åk NT eller etapp 4
·Fysik kurs B eller 3 åk NT eller etapp 4
·Kemi kurs A eller 3 åk N, 2 åk T, 1åk TeKe eller etapp 3.

Dispens medges från betygskravet 3,0 i kemi för sökande från linjegymnasiet.

Saknas formell behörighet, kan Ingenjörshögskolan pröva den reella kompetensen hos den sökande om denne anser sig ha inhämtat motsvarande kunskaper på annat sätt. Syftet är att bedöma den samlade kompetensen och om den sökande har möjlighet att klara vald utbildning. Reell kompetens kan handla om kunskaper och erfarenheter från arbetsliv, längre utlandsvistelse eller annan kursverksamhet.

Kurs ingående i programmet kan läsas som fristående kurs i mån av plats. Respektive behörighetskrav framgår av kursplanen.
5.2Urvalsregler
Betygsurval (B) och provurval från högskoleprovet (P) med fördelningen:
B/P (%) 65/35.
6Övrig information
6.1Examensarbete
I utbildningen ingår ett 10 poängs examensarbete där den studerande, enskilt eller i grupp, behandlar och redovisar en arbetsuppgift, där den samlade kunskapen från utbildningen tillämpas. Examensarbetet görs normalt under utbildningens sista termin och företrädesvis på eller i nära samarbete med ett företag/organisation. Alternativt kan examensarbetet göras vid ett utländskt universitet, eventuellt i samarbete med det lokala näringslivet i landet.
6.2Utlandsstudier
Ingenjörshögskolan har ett 50-tal partneruniversitet i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Australien och deltar i utbytesprogram som Sokrates, Nordplus, Tempus och Linnaeus-Palme.

Det finns möjligheter att tillbringa en del av studietiden utomlands och tillgodoräkna utlandsstudierna i examen efter samråd med programansvarig.
6.3Frivillig praktik
Genomförd frivillig praktik på minst 8 veckor registreras och förs in på examensbeviset, men är inte poänggivande. Varje praktikperiod bör omfatta minst 4 veckor. Minst 4 av veckorna ska göras inom utbildningens ämnesområde. Normalt brukar praktiken genomföras under sommaruppehållen. Arbete efter gymnasiestudier kan räknas som praktik.
6.4Studieuppehåll
Den studerande som fått studieuppehåll beviljat har rätt att återuppta studierna så snart som möjligt med hänsyn till tillgängliga resurser och övriga förhållanden på utbildningsprogrammet. Ansökan om studieuppehåll görs skriftligt till Ingenjörshögskolan i Jönköping. Den som har studieuppehåll ska meddela Ingenjörshögskolan om sina planer för kommande studietermin. Studieuppehåll beviljas för viss tid antingen p g a tvingande skäl (sjukdom, militärtjänst, graviditet, omvårdnadsansvar etc.) eller p g a särskilda skäl.
6.5Påbyggnadsutbildning
Utbildningen kan ge behörighet till följande påbyggnadsutbildningar vid Ingenjörshögskolan i Jönköpimng:

Magisterutbildning med ämnesbredd: Produktionsanpassad byggprojektering, 40 poäng.
Projektledning - tekniska projekt, 40 poäng.

I samarbete med Internationella Handelshögskolan ges Industriell Ekonomi 121-160/180 poäng för högskoleingenjörer vilket även ger en kandidat/magisterexamen i Industriell ekonomi.
6.6Ytterligare information
Denna utbildningsplan grundar sig på bestämmelser för den grundläggande högskoleutbildningen vid Högskolan i Jönköping.

För ytterligare information:
Ingenjörshögskolan i Jönköping AB
Box 1026
551 11 Jönköping
Tel. 036-15 77 00
Fax. 036-10 05 98
Webbplats: http://www.ing.hj.se
Utdrag ur högskolelagen, 1 kap, 9 §
Den grundläggande högskoleutbildningen skall ge studenterna
- förmåga att göra självständiga och kritiska bedömningar,
- förmåga att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, samt
- beredskap att möta förändringar i arbetslivet.
Inom det område som utbildningen avser skall studenterna, utöver kunskaper och färdigheter, utveckla förmåga att
- söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå,
- följa kunskapsutvecklingen, och
- utbyta kunskaper även med personer utan specialkunskaper inom området.
Utdrag ur högskoleförordningen, bilaga 2, pkt 15.
Omfattning
Högskoleingenjörsexamen uppnås efter fullgjorda kursfordringar om sammanlagt minst 80 poäng.

Mål (utöver de allmänna målen i 1 kap. 9 § högskolelagen)
För att få högskoleingenjörsexamen skall studenten ha
-tillägnat sig kunskaper i matematik och naturvetenskapliga ämnen i en sådan omfattning som fordras för att förstå och kunna tillämpa de matematiska och naturvetenskapliga grunderna för det valda teknikområdet,
-förvärvat kunskaper om och färdigheter i att handha produkter, processer och arbetsmiljö med hänsyn till människors förutsättningar och behov och till samhällets mål avseende sociala förhållanden, resurshushållning, miljö och ekonomi,
-förvärvat kunskapsmässiga förutsättningar att, efter något års yrkesverksamhet inom sitt område, kunna medverka i utveckling av och svara för utnyttjande av känd teknik i produktion och konstruktion.