Utbildningsplan DN02

Välj startår
2002
2003
2004
2005
2006
Utbildningsplan: DN02
1Utbildningsmål
1.1Mål för högskoleingenjörsutbildningen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
1.1.1Generella mål för högskoleexamen med inriktning
För att erhålla högskoleexamen skall studenten;
- ha goda kunskaper och förtrogenhet med tillämpad teknik för att kunna verka inom det valda teknikområdet,
- kunna delta i arbetsgrupper och i projektgrupper som enskild medlem eller som grupp-/projektledare,
- ha kunskaper om etik och miljöfrågor, kvalitetsstyrning, arbetsorganisation och ekonomistyrning för att kunna delta i ett företags löpande arbete,
- besitta goda kunskaper om aktuella datorverktyg inom det valda teknikområdet,
- ha god förmåga att uttrycka sig muntligt och skriftligt på svenska,
- ha beredskap för att verka i en internationell miljö.

Ovanstående grundar sig på målen i högskolelagen, 1 kap, 9 § samt på utbildningskonceptet vid Ingenjörshögskolan i Jönköping.
1.1.2Programspecifikt mål
Studenten ska efter genomgången utbildning ha grundläggande färdigheter i teknik, ekonomi och organisering av teknikbaserad verksamhet för att självständigt kunna ta ansvar för arbete med en sådan verksamhets utveckling och drift. Detta innebär att studenten utöver de generella målen ska tillägna sig;

- fördjupade kunskaper i datanätteknik,
- goda kunskaper i operativsystem och databasteknik,
- grundläggande kunskaper i programmering,
- grundläggande kunskaper i elektronik och bakomliggande fysikaliska begrepp för att förstå och kunna felsöka maskinvaran i ett nätverk.
1.2Mål för teknologie kandidatexamen vid Ingenjörshögskolan i Jönköping
2Utbildningsupplägg/profil
2.1Programbeskrivning
Allt mer information distribueras i datanät av olika slag och infrastrukturen byggs ut i snabb takt. Utbildningen ger avancerade kunskaper för att kunna strukturera, installera, underhålla och administrera komplexa nätverkslösningar: LAN, WAN, Internet och intranet.
Att kunna medverka i projekt-, kvalitets- och utvecklingsarbete samt att fungera som projektledare efterfrågas i de flesta företag. Utbildningen ger kunskaper inom detta område samt kunskaper om hur moderna företag och organisationer arbetar.
Vid arbete med stora och komplexa nätverk är det nödvändigt att ha en helhetssyn både på tekniken och på de system och tillämpningar som används. Utbildningen ger därför kunskaper om hur kommunikations-, webb-, databas- och affärssystem är uppbyggda och används.
Virusangrepp och intrång av olika slag är tyvärr mycket vanliga och orsakar stora problem och kostnader. Utbildningen ger kunskaper om hur system angrips, hur riskanalyser görs och hur system och utrustningar skyddas mot intrång och sabotage.
2.2Studieformer
Undervisningen består av föreläsningar, lektioner, övningar, laborationer och projekt.
20 poäng av utbildningen genomförs som arbetsplatsförlagda projekt.
2.3Examination och betyg
Tentamen anordnas vid slutet av varje kurs eller delkurs och är i allmänhet skriftlig.
I vissa fall ersätts eller kompletteras tentamen med inlämningsuppgifter eller annan form av redovisning.
På projektarbeten, laborationer, övnings- och inlämningsuppgifter ges endast betygen Godkänd och Underkänd om ej annat anges.
Två omtentamenstillfällen ges normalt under året. Betyg sätts på kurs eller del av kurs. Som betyg används något av uttrycken Med beröm godkänd (5), Icke utan beröm godkänd (4), Godkänd (3) och Underkänd.
Kurser
KurskodKursnamnPoängNivåÄmne
År 1
TMAA02Matematik5AMatematik/Tillämpad matematik
TIKA02Intern kommunikation5AInformatik
TKNA02Klient- och nätverksteknik 15ADatateknik
TOSA02Operativsystem 15ADatateknik
TDTA02Databasteknik 15ADatateknik
TRSA02Routing- och switchteknik 15ADatateknik
TD2B02Databasteknik 25BDatateknik
TOFB02Operativsystem fördjupning5BDatateknik
År 2
TPFA02Projektledning och förändringsarbete5AInd. org. och ekonomi
TWAB03WAN-teknik5BDatateknik
TKNA03Klient- och nätverksteknik 25ADatateknik
TOSA03Operativsystem 25ADatateknik
TFKA03Företagskunskap och affärssystem5AFöretagsekonomi
TSSA02Säkerhet och sårbarhet 15ADatateknik
TRSA03Routing- och switchteknik 25ADatateknik
TSSA03Säkerhet och sårbarhet 25ADatateknik
4Examen och Examenskrav
4.1Examen
Högskoleexamen 80 poäng i Datateknik, inriktning Datanätteknik.

Degree of University Diploma of Science in Computer Engineering.
Specialisation: Computer Networking Technology.
5Behörighetsskrav och urvalsregler
5.1Behörighetskrav
Grundläggande behörighet för högskolestudier samt särskild behörighet i följande ämnen:
- Matematik kurs B eller motsvarande med lägst betyget Godkänd/3.
- Samhällskunskap kurs A eller 2 åk på två- eller treårig linje eller Etapp 2 med
lägst betyget Godkänd/3 eller Arbetslivsorientering med betyget deltagit.
- Engelska kurs A eller 2 åk på två- eller treårig linje eller Etapp 2 med lägst
betyget Godkänd/3.

Kurserna kan läsas som fristående kurser i mån av plats.
6Övrig information
6.1Arbetsområden efter examen
Utbildningen ger teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna arbeta som tekniker med stora och komplexa datanät hos såväl konsultföretag och nätoperatörer som hos företag med egna dataavdelningar.
.
6.2Ytterligare information
Utbildningschef: Jörgen Birgersson
tel: 036-15 76 80
e-post: jorgen.birgersson@ing.hj.se

Programansvarig: Torbjörn Matsson
tel: 036-15 61 83
e-post: torbjorn.matsson@ing.hj.se

Studievägledare: John Ahlnér
tel: 036-15 76 66, telefontid måndag - torsdag kl 08.30 - 09.30
torsdagar även kl 17-18 på tel. 0708-15 76 66
e-post john.ahlner@ing.hj.se

Studievägledare: Annika Edlund
tel: 036-15 75 98, tisdag, onsdag och torsdag
e-post: annika.edlund@ing.hj.se

Expedition tel: 036-15 77 00 (vx)
Fax: 036-10 05 98

Webb: www.ing.hj.se